ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. น.ส.กนกกร   จูด้วง
หมายเลขสมาชิก 10825
,
99 หมู่ 2 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
093298XXXX
...
สมาชิก -
2. น.ส.กรรณิการ์   แรงจริง
หมายเลขสมาชิก 10951
,
413/9 ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
055717XXXX
kannika_lo...
สมาชิก -
3. นายกฤษณะ   สมศรี
หมายเลขสมาชิก 10878
,
13 หมู่ 5 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
099374XXXX
...
สมาชิก -
4. นายกิตติชัย   สนิทมาก
หมายเลขสมาชิก 10926
, ปราชญ์ชาวบ้าน
52 ซ. 11 ถ.ราชดำเนิน ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
081604XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกิตติลักษณ์   เรื่องวงษ์
หมายเลขสมาชิก 10896
,
119 หมู่ 7 ต. หนองหลวง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62170
081595XXXX
nongtim51@...
สมาชิก -
6. นายกุศล   เรืองอ่อง
หมายเลขสมาชิก 10892
นักพัฒนาชุมชน,
58/1 หมู่ 1 ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62170
084619XXXX
kuson_a11@...
สมาชิก -
7. นางโกวิน   ศรีพิณท์
หมายเลขสมาชิก 10853
, เกษตรกร
44 หมู่ 1 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
8. น.ส.ไข่มุก   บุญอุ้ม
หมายเลขสมาชิก 10829
, เกษตรกร
120 หมู่ที่ 12 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
093605XXXX
...
สมาชิก -
9. นายคำ   ชินโคตร์
หมายเลขสมาชิก 10826
,
90 หมู่ 12 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
088545XXXX
...
สมาชิก -
10. นายคำเต็ม   ภูมิดินเพริศ
หมายเลขสมาชิก 10827
, เกษตรกร
413 หมู่ 12 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
11. นายคำรณ   พรมบุตร
หมายเลขสมาชิก 10845
, เกษตรกร
151 หมู่ 10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
084370XXXX
...
สมาชิก -
12. นางคำหัน   ทัพวงษ์
หมายเลขสมาชิก 10859
, เกษตรกร
365 หมู่ 1 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
085366XXXX
...
สมาชิก -
13. นายจตุภณ   เอกสินเสริม
หมายเลขสมาชิก 10921
, ดีเจ/จัดรายการ
173 ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
083165XXXX
jatupon_so...
สมาชิก -
14. นายจเร   สร้อยสำอางค์
หมายเลขสมาชิก 10854
, เกษตรกร
137 หมู่ 2 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
061318XXXX
...
สมาชิก -
15. นายจักร์กิจ   อุ่นใจชน
หมายเลขสมาชิก 10812
,
50 หมู่ 4 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
097954XXXX
...
สมาชิก -
16. นางจันทร์เพ็ญ   จุมผา
หมายเลขสมาชิก 10867
,
91 หมู่ 12 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
17. นางจันทร์แรม   บุตรสำราญ
หมายเลขสมาชิก 10871
,
60 หมู่ 3 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
085737XXXX
...
สมาชิก -
18. นายจันศรี   ผาวิชัย
หมายเลขสมาชิก 10828
, เกษตรกร
11 หมู่ 12 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
082225XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจินตนา   ตั้งเขตการ
หมายเลขสมาชิก 10929
อส.ตร.สภ.เมือง กำแพงเพชร, lนวดแผนไทย
469 หมู่ 2 ต. สระแก้ว อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
089839XXXX
...
สมาชิก -
20. น.ส.จินตนา   ก้อนทอง
หมายเลขสมาชิก 10950
,
68 หมู่ 5 ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
090687XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates