ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกลอยใจ   ห่อมา
หมายเลขสมาชิก 6913
40/1 ม.1 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกลึง   วิชาญอนุศิษฎ์
หมายเลขสมาชิก 6912
อสม.
73 ม.3 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
086-11XXXX
...
สมาชิก -
3. นางกัลยา   ศรีสวัสดิ์
หมายเลขสมาชิก 6995
106/1 ม.5 ต. เสม็ดใต้ อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110
089-60XXXX
...
สมาชิก -
4. นายกามนิต   สุทารส
หมายเลขสมาชิก 6985
34 ม.12 ต. คลองหาด อ. คลองหาด จ. สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27260
080-01XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกิมเหรียญ   ศรีสวัสดิ์
หมายเลขสมาชิก 6925
13 ม.3 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
XXXX
...
สมาชิก -
6. น.ส.เกศกนก   พวงพันธ์
หมายเลขสมาชิก 6970
290/1 ม.9 ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
080-01XXXX
...
สมาชิก -
7. นางจงกล   สุดเสน่หา
หมายเลขสมาชิก 6882
อสม.
108/1 ม.7 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
081-56XXXX
...
สมาชิก -
8. นางจรูญ   เสาวกุล
หมายเลขสมาชิก 6895
102/4 ม.1 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
081-84XXXX
...
สมาชิก -
9. นายจ้อย   เลิศศิริ
หมายเลขสมาชิก 6982
69/1 ม.5 ต. เสม็ดใต้ อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110
XXXX
...
สมาชิก -
10. นายจักรชัย   แสะสาร
หมายเลขสมาชิก 6975
39 ม.8 ต. คำโตนด อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25130
086-82XXXX
...
สมาชิก -
11. นางจารุณี   กองจินดา
หมายเลขสมาชิก 6933
373/5 ต. หน้าเมือง อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
087-04XXXX
...
สมาชิก -
12. นางจำเนียร   สุขสมบูรณ์
หมายเลขสมาชิก 6934
94/8 ม.5 ต. บ้านใหม่ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
081-78XXXX
...
สมาชิก -
13. นางจิตรลดา   โขมศิริ
หมายเลขสมาชิก 6904
139/1 ม.7 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
083-11XXXX
...
สมาชิก -
14. นายแจ่มแจ้ง   โอนธรรม
หมายเลขสมาชิก 6932
507 ต. หน้าเมือง อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
038-51XXXX
...
สมาชิก -
15. นางฉลวย   สุขสวัสดิ์
หมายเลขสมาชิก 6923
94/3 ม.2 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
086-82XXXX
...
สมาชิก -
16. นางฉวี   เกตุอรุณ
หมายเลขสมาชิก 6874
อสม.
16/9 ม.2 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
081-65XXXX
...
สมาชิก -
17. นางฉวี   หาญประเสริฐ
หมายเลขสมาชิก 6892
5 ม.1 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
XXXX
...
สมาชิก -
18. นางฉวี   ราชวงษ์
หมายเลขสมาชิก 6947
168 ต. หน้าเมือง อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
089-75XXXX
...
สมาชิก -
19. นายฉัตรธง   ชัยสมบูรณ์
หมายเลขสมาชิก 6940
72 ม.3 ต. บางกระเจ็ด อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110
087-42XXXX
...
สมาชิก -
20. นางเฉวียง   วิเศษกุล
หมายเลขสมาชิก 6919
22/1 ม.2 ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
085-09XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates