ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
61. นาย ดาวเรือง   ออดไชสง
หมายเลขสมาชิก 5611
38 ม.1 ต. พิมาน อ. นาแก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
XXXX
...
สมาชิก -
62. นายดิเรก   พนมศักดิ์
หมายเลขสมาชิก 5515
448 ม.2 ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
63. ร.ต.ต. ดี   ราชบัวฤาษี
หมายเลขสมาชิก 5510
145/12 ต. หนองญาติ อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
XXXX
...
สมาชิก -
64. นางสาวตรัยพิชชา   บุตรศิริ
หมายเลขสมาชิก 11857
พนักงานจ้างเทศบาล, พัฒนาชุมชน
44 หมู่ 6 ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
096195XXXX
...
สมาชิก -
65. นายต่อศักดิ์   วิริยะศักดิ์ไพศาล
หมายเลขสมาชิก 11802
ครูชำนาญการพิเศษ, ด้านการสอน
นวมินทราชูทิศ อีสาน ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
080402XXXX
thosak_vi@...
สมาชิก -
66. นายไตรภพ   พุทธสาวงษ์
หมายเลขสมาชิก 8023
124 หมู่ที่ 1 ต. กุดฉิม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
087234XXXX
...
สมาชิก -
67. นายถาวร   ห้วยทราย
หมายเลขสมาชิก 11878
, ด้านการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน
45 หมู่ 7 ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130
090365XXXX
...
สมาชิก -
68. นายทรงสันต์   หนูผาบ
หมายเลขสมาชิก 8022
30 หมู่ที่ 4 ต. นางาม อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
086233XXXX
chongsan_2...
สมาชิก -
69. นาย ทองแดง   บุตรราช
หมายเลขสมาชิก 5554
128 ม.6 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
70. นางทองพรรณ   คนเพียร
หมายเลขสมาชิก 11853
, ด้านการเกษตร
129 หมู่ 7 ต. เหล่าสร้างถ่อ อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110
089643XXXX
...
สมาชิก -
71. นายทองพันธุ์   แสนปากดี
หมายเลขสมาชิก 5580
113 ม.5 ต. บ้านแป้น อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47230
XXXX
...
สมาชิก -
72. นายทองพูล   บุตรทศ
หมายเลขสมาชิก 11815
,
157 หมู่ 3 ต. ดงเย็น อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
XXXX
...
สมาชิก -
73. นางทองม้วน   จันทุมา
หมายเลขสมาชิก 11749
ประธานชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน, ประธานชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
26 ถนนผ่องใส ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
084-60XXXX
...
ลาออก -
74. น.ส.ทองม้วน   จันทนาม
หมายเลขสมาชิก 5599
139 ม.11 ต. น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
75. นางทองม้วน   จันทุมา
หมายเลขสมาชิก 11748
, ประธานชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
26 ถนนผ่องใส ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
084-60XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
76. นางทองม้วน   จันทุมา
หมายเลขสมาชิก 11747
, ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อสม
26 ถนนผ่องใส ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
XXXX
...
ลาออก -
77. นาย ทองสิน   แสงคำ
หมายเลขสมาชิก 5527
322 ต. ธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
78. นาง ทองใส   คำเมือง
หมายเลขสมาชิก 5591
116 ต. บ้านแป้น อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47230
XXXX
...
สมาชิก -
79. นายทองใส   คำนนท์
หมายเลขสมาชิก 11876
,
118 หมู่ 3 ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130
097257XXXX
...
สมาชิก -
80. นายทัยธรรมรส   ปัททุม
หมายเลขสมาชิก 11824
รับราชการสาธารณสุข, ผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้านความงาม น้ำผึ้งแท้ภูผากูด
73 หมู่ 1 ต. โนนยาง อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49160
086221XXXX
suoyek@yah...
สมาชิก -

Template by OS Templates