ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
41. นางสาวชนินาถ   เหมเมือง
หมายเลขสมาชิก 8006
193 หมู่ที่ 11 ต. นาราชควาย อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
042051XXXX
...
สมาชิก -
42. นาย ชม   วงค์ชมภู
หมายเลขสมาชิก 5633
109 ต. พิมาน อ. นาแก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
XXXX
...
สมาชิก -
43. นางสาวชไมพร   เชื้อคำเพ็ง
หมายเลขสมาชิก 11791
, ด้านการเกษตร
181 หมู่ 3 ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130
084399XXXX
...
สมาชิก -
44. นายชวลิต   เจติโคตร
หมายเลขสมาชิก 11825
ครูชำนาญการพิเศษ, สอน
4/1 หมู่ 2 ต. หนองสูงเหนือ อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49160
089843XXXX
chawalitje...
สมาชิก -
45. นายชัยยุทธ   ดวงมาลัย
หมายเลขสมาชิก 5523
153 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
46. นายชัยวิทย์   พรมประดิษฐ์
หมายเลขสมาชิก 11837
, programer
130/4 ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
087992XXXX
addyfriend...
สมาชิก -
47. นายชาญยุทธ   เรือนทอง
หมายเลขสมาชิก 11814
,
4 ซ.เกษมวรกิจ ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
094114XXXX
...
สมาชิก -
48. นายชำนาญ   วังกะธาตุ
หมายเลขสมาชิก 5497
63 ม.6 ต. หนองย่างชิ้น อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
XXXX
...
สมาชิก -
49. นาง ชุติมา   โมตา
หมายเลขสมาชิก 5575
190 ต. บ้านแป้น อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47230
XXXX
...
สมาชิก -
50. นายเชิดพงศ์   พนมพรรณ
หมายเลขสมาชิก 11790
,
34/3 ถนนผ่องใส ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
XXXX
...
สมาชิก -
51. นายโชคดี   สาลีศรี
หมายเลขสมาชิก 11835
, ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ แกะสลักอักษร งานไม้ทุกประเภท
169 หมู่ 7 ต. เหล่าสร้างถ่อ อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110
093090XXXX
...
สมาชิก -
52. นายไชยเชษฐ์   ใสแสง
หมายเลขสมาชิก 8027
130 หมู่ที่ 1 ต. มหาชัย อ. ปลาปาก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160
089941XXXX
...
สมาชิก -
53. นางสาวญาณภา   ผ่องจิตต์
หมายเลขสมาชิก 11850
,
8/2 ต.ในเมือง ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
088839XXXX
...
สมาชิก -
54. นายณรงค์   ทรายทอง
หมายเลขสมาชิก 11880
, การเกษตรผสมผสาน,ปราชญ์ชาวบ้าน
20 หมู่ 3 ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130
083300XXXX
...
สมาชิก -
55. นายณรงค์    สำทอง
หมายเลขสมาชิก 5508
69 ม.7 ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
56. นายณัชฐวัชร์   กลางประพันธ์
หมายเลขสมาชิก 11803
ครู, สอน
36/1 หมู่ 5 ต. บ้านเป้า อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49160
086816XXXX
...
สมาชิก -
57. น.ส.ณัฐกมล    ดวนลี
หมายเลขสมาชิก 5518
6 ต. คำเตย อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
XXXX
...
สมาชิก -
58. นางสาวณัฐธิกา   ชาธิพา
หมายเลขสมาชิก 11797
,
210 หมู่ 13 ต. คำอาฮวน อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
061857XXXX
...
สมาชิก -
59. นาย ณัฐพล   สามานิตย์
หมายเลขสมาชิก 5537
187 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
60. นางดอกไม้   มุลเหลือง
หมายเลขสมาชิก 11868
รับราชการ,
21 หมู่ 6 ต. กกแดง อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130
081383XXXX
beagirl4u@...
สมาชิก -

Template by OS Templates