ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
21. น.ส.คำแต่ง    กัลยาบุตร
หมายเลขสมาชิก 5592
49 ม.11 ต. น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
22. นางคำใบ   สุวรรณศรี
หมายเลขสมาชิก 11830
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ด้านการเกษตร
86 หมู่ 5 ต. คำอาฮวน อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
088012XXXX
...
สมาชิก -
23. นาย คำพอง   เสาสมภพ
หมายเลขสมาชิก 5640
47 ม.3 ต. พิมาน อ. นาแก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
XXXX
...
สมาชิก -
24. นายคำมูล   วาปีกุลเศรษฐ์
หมายเลขสมาชิก 11820
, ด้านการเกษตร พิธีกร วิทยากรชุมชน จัดรายการวิทยุ
109 หมู่ 1 ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
081739XXXX
teachezmso...
สมาชิก ดูประวัติ...
25. นายคำหล้า   ศรีเข็ม
หมายเลขสมาชิก 11879
พนักงานจ้างของรัฐ,
12 หมุ่ 9 ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130
081954XXXX
...
สมาชิก -
26. นาง จันทสิน   ประสมทรัพย์
หมายเลขสมาชิก 5617
173 ม.3 ต. พิมาน อ. นาแก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
XXXX
...
สมาชิก -
27. น.ส.จารุวรรณ   พูลพาณิชย์
หมายเลขสมาชิก 5559
45 ม.4 ต. หนองย่างชิ้น อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
XXXX
...
สมาชิก -
28. นายจำนง   อินทะโส
หมายเลขสมาชิก 8004
96 หมู่ที่ 10 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
082354XXXX
...
สมาชิก -
29. นายจิรกร   สุวรรณโพธิ์ศรี
หมายเลขสมาชิก 8018
85 หมู่ที่ 6 ต. ท่าลาด อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
081059XXXX
...
สมาชิก -
30. นายจิรพงศ์   รัตนมงคล
หมายเลขสมาชิก 8013
214 หมู่ที่ 6 ต. นางาม อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
091357XXXX
...
สมาชิก -
31. น.ส.จิราภรณ์   ทศศะ
หมายเลขสมาชิก 5571
76 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
32. นางสาวจีรฉัตร   สารวรรณ์
หมายเลขสมาชิก 7997
52 หมู่ที่ 4 ต. เรณู อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
082836XXXX
...
สมาชิก -
33. นาง จีรภรณ์   แก้วมะ
หมายเลขสมาชิก 5573
58 ม.10 ต. บ้านแป้น อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47230
XXXX
...
สมาชิก -
34. นายจีรศักดิ์   จันทะนะ
หมายเลขสมาชิก 5524
122/3 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
35. น.ส.เจนจิตร    วิโรพรหม
หมายเลขสมาชิก 5526
97 ม.3 ต. ฝั่งแดง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
36. นายเจริญ   สิงคะ
หมายเลขสมาชิก 5499
156 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
37. นายเจษฎาภรณ์   มูลมั่ง
หมายเลขสมาชิก 11777
, ด้านการเกษตร
205 หมู่ 2 ตำบลบ้านซ่ง ต. บ้านซ่ง อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110
081749XXXX
...
สมาชิก -
38. นางสาวฉัตรมณี   วงศ์คำจันทร์
หมายเลขสมาชิก 11805
,
127 หมู่ 13 ต. นาโสก อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
098234XXXX
...
สมาชิก -
39. นายเฉลิมชัย   นาโสก
หมายเลขสมาชิก 11806
,
11 หมู่ 4 ต. นาโสก อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
085738XXXX
...
สมาชิก -
40. นางชนัฐญา   ตะวะนะ
หมายเลขสมาชิก 11750
ประธานชุมชน , ดูแลเด็ดแรกเกิด และดูแลผู้สูงอายุ
10/3 ถนนศรีปทุม ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
089-27XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates