ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางสาวกมลชนก   มะลาด
หมายเลขสมาชิก 11776
,
90 หมู่ 8 ต. บ้านโปร่ง อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230
087426XXXX
kamonchano...
สมาชิก -
2. นางสาวกรองทอง   แก่นคำ
หมายเลขสมาชิก 11439
, การพัฒนาชุมชน การตลาด
102 ถนนแจ่มนุสรณ์ ตำบลหมากแข้ง ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
086635XXXX
k.anny@hot...
สมาชิก -
3. นางสาวกฤษฎาพร   รุ่งโรจน์
หมายเลขสมาชิก 11758
, เกษตร
3 ม. 10 ต.เหล่าหมี ต. เหล่าหมี อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49120
XXXX
...
สมาชิก -
4. นาย กลม   วงค์อุดดี
หมายเลขสมาชิก 5624
54 ม.1 ต. พิมาน อ. นาแก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
XXXX
...
สมาชิก -
5. นายกองเพ็ช   แก้วบรลุน
หมายเลขสมาชิก 5608
199 ม.10 ต. บ้านแป้น อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47230
XXXX
...
สมาชิก -
6. นางกัญญ์นัทธ์   กุมมาลา
หมายเลขสมาชิก 5572
37 ต. ธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
7. นายกันตี   เชื้อคำเพ็ง
หมายเลขสมาชิก 5589
246 ม.2 ต. บ้านแก้ง อ. นาแก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48310
XXXX
...
สมาชิก -
8. นายกิตติ   สายสินธุ์
หมายเลขสมาชิก 5507
46 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
9. นายเกณฑ์   จำปาขันธ์
หมายเลขสมาชิก 5645
ม.5 ต. พิมาน อ. นาแก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
XXXX
...
สมาชิก -
10. นางเกศลา   ทองคำเจริญ
หมายเลขสมาชิก 11829
รับราชการ, พัฒนาชุมชน
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
089419XXXX
...
สมาชิก -
11. นายโกวิทย์   วาปี
หมายเลขสมาชิก 12886
สมาชิกเทศบาลตำบล, ผู้นำชุมชน
37 หมุ่ 5 ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 47000
098212XXXX
...
สมาชิก -
12. นายใกรพร   ลาดคอมมอม
หมายเลขสมาชิก 8035
168 หมู่ที่ 2 ต. ฝั่งแดง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
13. นาง ไกษร   สุรินทร์
หมายเลขสมาชิก 5538
55 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
14. นางสาวขนิษฐา   ทองชุม
หมายเลขสมาชิก 11775
,
58 หมู่ 6 ต. คำอาฮวน อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
094262XXXX
kanittha27...
สมาชิก -
15. นางขวัญใจ    ตะคูณรัมย์
หมายเลขสมาชิก 5521
58 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -
16. นายขวัญชัย   ดีสิงห์บุญ
หมายเลขสมาชิก 5506
42 ม.6 ต. นาขาม อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
XXXX
...
สมาชิก -
17. นาง ขวัญฤทัย   ทาชมภู
หมายเลขสมาชิก 5598
104 ม.12 ต. หนองฮี อ. ปลาปาก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160
XXXX
...
สมาชิก -
18. นายขันธ์   วงค์ฝ่ายแดง
หมายเลขสมาชิก 5629
123 ม.9 ต. พิมาน อ. นาแก จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
XXXX
...
สมาชิก -
19. นายครรชิต   มหาโคตร
หมายเลขสมาชิก 5532
171 ม.4 ต. หนองย่างชิ้น อ. เรณูนคร จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
XXXX
...
สมาชิก -
20. นาง คำ   วัติยัง
หมายเลขสมาชิก 5551
29 ม.2 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates