ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. น.ส.กฤษณา   เขียวมณี
หมายเลขสมาชิก 5160
63 ม.2 ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120
086378XXXX
...
ลาออก -
2. น.ส.กันตินันท์    อ้นประเสริฐ
หมายเลขสมาชิก 5085
24 ม.7 ต. นิคมสร้างตนเอง อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
036499XXXX
SKYFARAIA@...
สมาชิก -
3. นายกาญจน์   บุญวุน
หมายเลขสมาชิก 5045
304/22 ม.2 ต. กกโก อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
036615XXXX
...
ลาออก -
4. ว่าที่ร้อยตรีเกียติศักดิ์   ใจดี
หมายเลขสมาชิก 5137
90/20 หมู่ 4 ต. เขาสามยอด อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
086774XXXX
...
สมาชิก -
5. ว่าที่ร.ต.เกียรติศักดิ์   ใจดี
หมายเลขสมาชิก 7047
90/20 หมู่ 4 ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
086774XXXX
...
สมาชิก -
6. นายแกละ   ทองศรี
หมายเลขสมาชิก 5050
127 ม.12 ต. พัฒนานิคม อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15140
086795XXXX
...
ลาออก -
7. นางคำสาด   ชื่นใจ
หมายเลขสมาชิก 5121
30/2 ม.8 ต. ต้นตาล อ. เสาไห้ จ. สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160
080664XXXX
...
ลาออก -
8. นางเครือวัลย์   แสงวิภาสนภาพร
หมายเลขสมาชิก 5169
24 ม.4 ต. ชอนม่วง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110
081309XXXX
...
สมาชิก -
9. นางจรรยา   บำรุงสุข
หมายเลขสมาชิก 5061
48 ม.8 ต. ขุนโขลน อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120
081431XXXX
...
ลาออก -
10. นางจันธรรม   แสงบุตรดี
หมายเลขสมาชิก 5088
79 ม.4 ต. เขาพระงาม อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15160
087117XXXX
...
สมาชิก -
11. น.ส.จั่นเพ็ชร   ต่อเงิน
หมายเลขสมาชิก 5087
156/18 ม.1 ต. ดีลัง อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15220
036499XXXX
jenet2524@...
สมาชิก -
12. นางจิตวัฒนา   อยู่สุข
หมายเลขสมาชิก 5149
999 ม.2 ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120
085192XXXX
...
สมาชิก -
13. นายจิรัฏฐ์   สุจริตจันทร์
หมายเลขสมาชิก 7048
18 หมู่ 2 ต. บางกระบือ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
086809XXXX
...
สมาชิก -
14. น.ส.จุฑาทิพย์   สุขอ่อง
หมายเลขสมาชิก 5177
92 ม.1 ต. สระโบสถ์ อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15240
087813XXXX
SUKONG_PAN...
สมาชิก ดูประวัติ...
15. นางจุรีรัตน์   เย็นเจริญ
หมายเลขสมาชิก 5155
17 ม.13 ต. เขาสมอคอน อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15180
036489XXXX
ICEICE04@h...
สมาชิก -
16. นายเจริญ   พิมพ์สาลี
หมายเลขสมาชิก 5111
68 ม.1 ต. ท่าศาลา อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
083058XXXX
...
สมาชิก -
17. นายเจริญ   สังข์ทอง
หมายเลขสมาชิก 5100
85 ม.5 ต. ท่าศาลา อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
089239XXXX
...
สมาชิก -
18. นางฉลวย   วงษ์สา
หมายเลขสมาชิก 5161
64/4 ม.1 ต. ชอนม่วง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110
XXXX
...
ลาออก -
19. นายฉัตรชัย   ชัยธีระยานนท์
หมายเลขสมาชิก 5062
115/173 ม.9 ต. ขุนโขลน อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120
085376XXXX
...
ลาออก -
20. นางเฉลา    ป้อมเพชร
หมายเลขสมาชิก 5164
24/1 ม.3 ต. ชอนม่วง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110
036796XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates