ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกาญจุรีย์   ว่องไวรัตนกุล
หมายเลขสมาชิก 944
ศ.เครืองมือวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
075673XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกำจอย   พันธ์งาม
หมายเลขสมาชิก 947
63 หมู่ 2 ต. ควนกรด อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
XXXX
...
สมาชิก -
3. น.ส.กุศล   สุกใส
หมายเลขสมาชิก 948
132 หมู่ที่ 9 ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
4. นายเกรียงไกร   ขวัญแก้ว
หมายเลขสมาชิก 949
137 ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
087888XXXX
...
สมาชิก -
5. นายคำนึง   แป้นเกิด
หมายเลขสมาชิก 950
129 หมู่ 9 ต. เขาพังไกร อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170
XXXX
...
สมาชิก -
6. นายคีรี   ไชยชำนาญ
หมายเลขสมาชิก 951
100/3 หมู่ 5 ต. เขาพระทอง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180
XXXX
...
สมาชิก -
7. นายจาง   ณ สุวรรณ
หมายเลขสมาชิก 952
95/5 ต. นาบอน อ. นาบอน จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80220
XXXX
...
สมาชิก -
8. นางจำเป็น   รักเมือง
หมายเลขสมาชิก 953
18 หมู่ 6 ต. โพธิ์ทอง อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
9. น.ส.จิรัญญา   เกิดสม
หมายเลขสมาชิก 954
134 ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190
XXXX
...
สมาชิก -
10. นางจุรี   เดชจร
หมายเลขสมาชิก 955
234 หมู่ 5 ต. กะปาง อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80310
XXXX
...
สมาชิก -
11. นายเจริญ   คงแก้ว
หมายเลขสมาชิก 956
101/2 หมู่ที่ 2 ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
12. น.ส.ฉวีวรรณ   ฤทธิมนตรี
หมายเลขสมาชิก 957
712/1 หมู่ 12 ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80130
XXXX
...
สมาชิก -
13. น.ส.ฉอ้อม   สินภิบาล
หมายเลขสมาชิก 973
15 ต. นาสาร อ. พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
XXXX
...
สมาชิก -
14. น.ส.ฉัตราพรรณ   สมตน
หมายเลขสมาชิก 959
222 ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
XXXX
...
สมาชิก -
15. นายเฉลิมพร   กะดังงา
หมายเลขสมาชิก 946
13/1 ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
081607XXXX
...
สมาชิก -
16. นายช่วน   ยอดวิจารณ์
หมายเลขสมาชิก 962
77 ต. ท่าดี อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80230
087266XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
17. นางชวนพิศ   โต๊ะหวาน
หมายเลขสมาชิก 961
212/2 หมู่ 15 ต. ท่าศาลา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
XXXX
...
สมาชิก -
18. นายชาญณรงค์   ไชยรัตน์
หมายเลขสมาชิก 963
179 ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80360
084539XXXX
...
สมาชิก -
19. นายชำนาญ   สังข์ศรีอินทร์
หมายเลขสมาชิก 964
7/1 หมู่ที่ 6 ต. ฉวาง อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
XXXX
...
สมาชิก -
20. นายเชษฐ์   บุษยรัตน์
หมายเลขสมาชิก 965
17 หมู่ที่ 8 ต. หัวไทร อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...

Template by OS Templates