-อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
คืออะไร ?

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท. เกิดขึ้นจากนโยบายของท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ที่มีความต้องการให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่สู่ชุมชน โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดำเนินการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ เยาวชน ครู/อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ชุมชน โดยมีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน โครงการ อสวท. ได้เริ่มต้น เมื่อเดือน เมษายน 2547

อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Volunteers) หรือ อสวท. คือ บุคคลซึ่งอาสามาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำความรู้ด้าน ว. และ ท. ที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ ไปกระจายเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน เช่น การประกอบอาชีพทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งเป็นคนกลางในการนำความต้องการของชุมชนมาสู่คลินิกเทคโนโลยี โดยจุดมุ่งหมายของการดำเนินงาน อสวท. คือเพื่อสร้างบุคลากร อสวท. ให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับ ตำบลทั่วประเทศ โดยรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจแสวงหาความรู้ทาง ว. และ ท. ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ข่าวสารวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ประดิษฐกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฯลฯ ทั้งนี้ อสวท.จะเป็นผู้ที่มีความสามารถอธิบาย เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นให้แก่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองและชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้ อสวท.ไม่จำเป็นต้องเป็น ผู้จบการศึกษาระดับสูง เพียงแต่มีความเต็มใจทำหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนวัตถุประสงค์
เพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. เป็นตัวแทนระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน นำความรู้ด้าน วทน. ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเป็นสื่อกลางนำปัญหา/ความต้องการด้าน วทน. ของชุมชนมาสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
1. สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อสวท.
  1.1 เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีการดำเนินงานร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  1.2 เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินการ
  1.3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินการยังไม่มีเครือข่าย อสวท.
  1.4 มีการให้บริการทางวิชาการด้าน วทน. แก่ชมุชน
  1.5 มีขีดความสามารถทางด้าน วทน. และมีความพร้อมในการให้บริการ/การแก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความต้องการทางด้าน วทน. ของชุมชน หรือผู้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ
  1.6 มีความสามารถในการประสาน/สร้างความร่วมมือของคนในชุมชน และ/หรือหน่วยงานในพื้นที่
2. สมาชิก อสวท.
  1. เป็นปราชญ์ชาวบ้าน/เกษตรกร/กลุ่มแม่บ้าน/ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม/ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบจ.,อบต.)/นักวิชาการ/นักศึกษา
  2. มีความสนใจติดตามข่าวสารด้าน วทน. มีความกระตือรือร้น เสียสละในการดำเนินงานด้าน วทน. ร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย อสวท. และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 • การสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. 5 แห่งดำเนินกิจกรรมการสรรหาสมาชิก อสวท. (เพื่อเป็นตัวแทนระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัด นำความรู้ด้าน วทน. ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเป็นสื่อกลางนำปัญหา/ความต้องการด้าน วทน. ของชุมชนมาสู่กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ) ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์) เพชรบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี) ปัตตานี (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี) เชียงราย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย) และพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยา) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ได้สมาชิก อสวท. รวมทั้งหมดจำนวน 779 คน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้
  • การบรรยายเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใกล้ตัว
  • การบรรยายแนะนำโครงการ อสวท. และเทคโนโลยีเด่น วท. ที่สมาชิก อสวท. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
  • การทำกิจกรรมกลุ่มเชิงจิตวิทยาและการสาธิตชีวิตกับวิทยาศาสตร์
  • การแบ่งกลุ่มเสวนาสมาชิก อสวท. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นปัญหา/ความต้องการด้าน วทน. ของชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 • ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท. จำนวนกว่า 8,000 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 40 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ X
 • การเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. : กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. 4 แห่งดำเนินกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค เพื่อให้สมาชิก อสวท. มีความเข้าใจหลักการและได้รับความรู้ใหม่ทางด้าน วทน. ที่เด่น ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก อสวท. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการด้าน วทน. ของชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ตอบสนองความต้องการต่อไป โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิก อสวท. เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมดจำนวน 588 คน ดังนี้
  • ภาคเหนือ : จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจังหวัดที่เป็นเครือข่าย อสวท. เข้าร่วมได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก และนครสวรรค์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีจังหวัดที่เป็นเครือข่าย อสวท. ได้แก่ สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี เลย กาฬสินธุ์ หนองคาย นครพนม และสุรินทร์
  • ภาคกลาง/ตะวันออก : จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีจังหวัดที่เป็นเครือข่าย อสวท. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ชลบุรี และจันทบุรี
  • ภาคใต้ : จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีจังหวัดที่เป็นเครือข่าย อสวท. ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา ภูเก็ต ตรัง ชุมพร พัทลุง กระบี่ และปัตตานี
 • เอกสารบรรยาย แนะนำกระทรวงวิทย์ฯ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด อสวท. คืออะไร

  เอกสารบรรยาย แนะนำกระทรวงวิทย์ฯ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด อสวท.
  จ.หนองบัวลำภู 22 ก.ย. 58

ตัวอย่างผลงานของสมาชิก อสวท.

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพะรเกียรติ ตั้งแต่ปี 2525
 • เข้าในการทำโครงการหมู่บ้าน วท. หมู่บ้านข้าวเหลือง 11 ในปี 2553
 • ร่วมพัฒนาหมู่บ้านจนได้รับการยกระดับจากหมู่บ้าน วท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และเปลี่ยนจากหมู่บ้านข้าวเหลือง 11 เป็นหมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์
 • ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • จัดนิทรรศการ มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 2013) อ.เมือง จ.ขอนแก่น และหมู่บ้านข้าวเหลือง 11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในส่วนของงาน technomart 2013 ที่ central world ระหว่างวันที่ 14-18 ส.ค. 56
 • เข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติจากการยกระดับหมู่บ้าน วท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ภายในงานประชุมประจำปีฯ 2556 กับรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 56 ที่ กทม.
 • มอบข้าวเหลืองอินทรีย์ และข้าวเหนียวดำ ให้กับ ก.วิทย์ฯ ไปจัดแสดงในงาน ASEAN-China ครั้งที่ 10 ที่ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย. 56
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดได้รับทรบ เพื่อให้เป็นบุคคลตัวอย่างในการนำ วทน. ไปพัฒนาชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ร่วมเสนอความต้องการ การผลิตผักปลอดภัยแบบไร้ดิน 11/10/2555
2. ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการประจำกระทรวง ในการตรวจประเมินโครงการ อสวท. ประจำปี 2555 24/4/2555
3. ร่วมผลักดันโครงการผลิตผักปลอดภัยแบบไร้ดิน(Hydroponic) จนได้รับงบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555 1/5/2555
4. ต้อนรับคณะประเมินคลินิกปี 55 การปลูกผักไร้ดินเชิงการค้าในชุมชน 20/3/2556
5. วิทยากรบรรยายให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย หมู่บ้านการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำเชิงการค้าในชุมชน ร่วมกับ อ.ชิติ และ อ.สันติ 21/5/2556
6. ในวันที่ 26 ส.ค. 56 เป็นวิทยากรในการเสวนา การนำ วทน. ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายในงานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2556 ณ รร.ริชมอนด์ กทม. 26/8/2556
7. เข้าร่วมประกวดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด โดยนำกระบวนการปลูกผักไร้ดินไปแสดง ซึ่งผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอแม่เมาะ ผลปรากฏว่าได้อันดับ 2 ของจังหวัด 28/8/2556

Template by OS Templates