หมู่บ้านอบผลไม้ด้วยไอน้ำ

โรงงานอบผลไม้เพื่อการส่งออก ม.10 ต.แม่จ๊วะ อ.สูงเม่น จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553763,700|215,000||215,00020132141527591.pdf201436123561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554960,000|960,000|749,000|211,0002013214152871.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=186]   วันที่รายงาน  [7/3/2555]
วันที่รายงาน 26 ธันวาคม 2554
1)ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานการกักกันพืช
เดือน กรกฎาคม 2554 ด้าเนินการออกขอก้าหนด(TOR) เพื่อเปิดซองประกวดราคา 2ครั้ง ขณะนี้ได้ บริษัทที่ผ่านการเปิดซองแล้วอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา 749,000 บาท
2) ด้าเนินการด้านเอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองเครื่องอบไอน้้า
บริษัทที่ผ่านการเปิดซองประกวดราคาเป็นผู้ด้าเนินการ ระยะเวลาด้าเนินการ 180 วัน
3) ด้าเนินการผลิตเพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้าเนินการทดสอบเครื่องโดยการเดินเครื่องอบไอน้้าผลไม้อยู่เป็นระยะพบว่าสภาพเครื่องฯ พร้อมใช้งาน
4) ให้ค้าปรึกษาด้านกระบวนการผลิตและการใช้เครื่องอบไอน้้า
28-30 มีค. 54, 21-23 กค. 54 คณะที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อให้ค้าปรึกษาด้านกระบวนการผลิต และอุปกรณ์เพิ่มเติมที่จ้าเป็นในกระบวนการผลิตทางด้าน GMP และ GAP ใช้งบประมาณของ วว.
5) จัดท้ารายงานการด้าเนินการของโครงการยังไม่แล้วเสร็จ(รายงานความก้าวหน้า)
ค่าใช้จ่าย : 749,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1) ปัญหาวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าโรงอบไอน้้ายังไม่ได้ คุณภาพ ตามข้อก้าหนด GAP ของการส่งออก
2) อุปกรณ์และเครื่องมือยังมีไม่เพียงพอส้าหรับการผลิต
3) ยังขาดบุคคลากรประจ้าและวิศวกรประจ้าโรงงาน
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012371357131.pdf

ส่งข้อความถึง chakkrit@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates