หมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวภาพ

บ้านท่าหว้า ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553518,550|192,890|192,890|ใช้หมด20132141343331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=38]   วันที่รายงาน  [17/8/2553]
โครงการการพัฒนาและต่อยอดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ บ้านท่าหว้า ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
1.คุณไพโรจน์ พลตาล ตำแหน่งหัวหน้าเกษตรอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2.คุณอัญชลี อัฐทอง ตำแหน่งนักวิชาการ ของสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย และปฎิบัติ
เรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ จากเศษผัก ปลา หอยเชอรี่ ฟางข้าว และสมุนไพร ใช้ถังในการทำน้ำหมักชีวภาพ
วิทยากรได้มีการพาชาวบ้านปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในพืชสวนไร่นา ได้มีชาวบ้านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 37 คน และเป็นที่พอใจสำหรับชาวบ้านเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุหาได้ง่ายในพื้นที่ และขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยาก
โดยมี นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ และนายศาสตรา บุญมาก เป็นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ
ค่าใช้จ่าย : 142,800
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20108171436261.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=153]   วันที่รายงาน  [4/4/2554]
โครงการพัฒนาและต่อยอดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขนม เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมหลังจากที่ว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2554 ณ บ้านท่าหว้า ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี อาจารย์ประทุม อุ่นเรือน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาจารย์ปิยะมาศ จานนอก เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมี นายศาสตรา บุญมาก และนางสาวพรศิริ จันทปาลี เป็นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการครั้งนี้ และทั้งนี้ได้มีชาวบ้านผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้งสิ้น 34 คน ได้ทำการแปรรูปขนมดังนี้
- วันที่ 25 มกราคม 2554 ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป1. กล้วยตาก
2. ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
3. กล้วยฉาบหวาน
- วันที่ 26 มกราคม 2554 ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
1. กล้วยแบรกแตก
2. กล้วยฉาบเค็ม
3. ขนมดอกจอก
ทั้งนี้การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชาวบ้านได้ให้ความสนใจ และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ค่าใช้จ่าย : 50,090
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : - บ้านท่าหว้า เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ทำให้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเกิดความเสียหาย
แนวทางแก้ไข : - คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าไปดำเนินโครงการการพัฒนาและต่อยอดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านท่าหว้า ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขนมให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคลินิกเทคโนโลยี ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำขนมไว้ให้กับทางกลุ่ม เพื่อให้ชาวบ้านไว้ใช้ทำขนมในครั้งต่อๆไป
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20114484551.xls

ส่งข้อความถึง manote@rmuti.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates