หมู่บ้านต้นน้ำ (เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป)

เครือข่ายแม่น้ำละอุป ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งข้อความถึง jittiporn@haii.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates