หมู่บ้านพุทรานมสด

ต.ช่อแฮ่ อ.เมือง จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553359,300|173,300|94,933|78,367201311291040451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=17]   วันที่รายงาน  [2/7/2553]
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่กว้างโดยวิธีการผสมผสาน"ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
-ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 155 คน
-ผลการประเมิน ความน่าสนใจของเนื้อหาอยู่ในช่วงดีถึงดีมาก/นำความรู้ไปใช้ได้จริง
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 49,650 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก เดินทาง เจ้าหน้าที่ 45,650 บาท

2.การประเมินจำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้อำเภอลอง(สำรวจเบื้องต้น) พบว่าประชากรแมลงเพิ่มขึ้นจาก 2,024 ตัว ช่วง 15 เมษายน 2553 เป็น 8,910 ตัวในช่วง 16 พฤษภาคม 2556 ใช้วัสดุในโครงการควบคุมแมลวันผลไม้ของสถาบันฯ

3.สำรวจพื้นที่และพืชอาศัยในอำเภอลอง พบว่ามี 45 ราย (2-3ไร่/ราย) กระจายตัวตามแหล่งน้ำ มีพืชอาศัย เช่น กล้วย กระท้อน มะม่วง กระจายตัวทั่วไปตามที่อยู่อาศัย

4.การควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่อำเภอลองใช้กับดักที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่แปลงปลูกพุทราและที่อยู่อาศัยและวางระบบติดตามแมลง ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงติดตามประเมินผล ใช้งบประมาณของสถาบัน
ค่าใช้จ่าย : 94,933
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554|232,500||232,500201311291040331.pdf20124491431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555235,000|235,000|235,000|ใช้หมด2012515113481.pdf2012925142761.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=382]   วันที่รายงาน  [25/9/2555]
ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยการใช้แมลงที่เป็นหมันร่วมวิธีการอื่น จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้น ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 161 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และสรุปแบบสอบถามว่าเนื้อหาการฝึกอบรมดีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ค่าใช้จ่าย : 235,000
จำนวนผู้รับบริการ : 161
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wanitch_l@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates