หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง

บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จักหาร จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553669,780|200,000|37,841|162,15920132141451201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=44]   วันที่รายงาน  [23/8/2553]
ค่าใช้จ่าย : 12,294
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20108231231101.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=45]   วันที่รายงาน  [23/8/2553]
ค่าใช้จ่าย : 12,637
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20108231232471.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=53]   วันที่รายงาน  [16/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 12,910
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109161436431.pdf
2555579,000|270,000|70,000|200,0002012515110381.pdf201441935561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=346]   วันที่รายงาน  [23/8/2555]
ใบสมัครและแบบประเมินค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=377]   วันที่รายงาน  [20/9/2555]
ครั้งที่1 ตามด้วยโครงการได้มีการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี(การแปรรูปถั่วลิสสง)และการจัดการของเสียจากการแปรรูปถั่วลิสงสู่ชุมชน ในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมที่กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่6-10สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 200 คน ซึ่งเป็นแม่บ้านเกษตรกรของอำเภอจังหารทั้งหมด 8 ตำบล ได้แก่ 1.ตำบลดงสิงห์ 2.ตำบลปาฝา 3.ตำบลยางใหญ่ 4.ตำบลดินดำ 5.ตำบลแสนชาติ 6.ตำบลผักแว่น 7.ตำบลม่วงลาด 8.ตำบลจังหาร จากการฝึกอบรมแม่บ้านเกษตรกรให้ความสนใจในเรื่องการแปรรูปถั่วลิสงเป็นอย่างมาก

ครั้งที่2 จากที่กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วทอดโดยที่ไม่ให้มีกลิ่นหืนและสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงได้จัดอบรมเรื่องการลดกลิ่นหืนและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มสมาชิกแปรรูปถั่วลิสง บ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2555 จำนวนทั้งหมด 15 คน จากการอบรมสมาชิกกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกวิธี
ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 215
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556360,000|220,000||220,00020131281015101.pdf201441936301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=509]   วันที่รายงาน  [29/3/2556]
ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พบประธานกลุ่ม คือ นางประมวล พลพุทธา เพื่อสอบถาม ปัญหาของกลุ่มที่ได้ประสบมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ความก้าวหน้าด้านยอดขายสินค้า ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค : การเมืองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้กับกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งใว้ในปีที่แล้ว ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีขาดไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
แนวทางแก้ไข : สร้างความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น หาแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีขนาดเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=558]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181317161.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=646]   วันที่รายงาน  [26/6/2556]
การดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน พัฒนาการกลุ่มของชุมชนหลังจากที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้ว มีความต้องการด้านอื่นๆอีกหรือไม่ กลุ่มหมู่บ้านแปปรูปถั่วลิสง ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปริมาณที่บรรจุในแต่ละถุง และต้องการอบรมด้านการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค อีกทั้งกลุ่มหมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปถั่วลิสงสู่ชุมชนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : การจัดการอบรม ติดฤดูกาลทำนา
แนวทางแก้ไข : คาดว่าจะจัดอบรมได้ในช่วงเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2556 เพื่อให้ผู้รับบริการเสร็จสิ้นภาระกิจจากการดำนา ก่อน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=824]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเนินงานช่วงขยายเวลา 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081045571.pdf
2557360,000|330,000|170,000|160,00020144301522251.pdf201616131261.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=925]   วันที่รายงาน  [1/7/2557]
ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2557
กิจกรรม
1. ประสานงานโครงการ
2. ตรวจสอบสภาพพื้นที่
3. ประเมินงบประมาณการใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วม
1) นายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
2) นายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
3) หัวหน้าผู้ประสานงานเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
4) กลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่ว

ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2557
กิจกรรม
1. ประชุมเตรียมความพร้อม
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม
1) หัวหน้าผู้ประสานงานเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผู้ใหญ่บ้าน 6 หมู่บ้าน
3) หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน

ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2557
กิจกรรม
1. พบสมาชิกกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วฯ หมู่บ้านแม่ข่าย
2. พบกลุ่มแม่บ้านลูกข่ายจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน
ผู้เข้าร่วม
1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วฯ หมู่บ้านแม่ข่าย
2) แม่บ้านลูกข่ายจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน
ค่าใช้จ่าย : 85,000
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค : 1. ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาใช้ได้ ต้องใช้เงินสำรอง เนื่องจากระเบียบเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยจึงต้องสำรองเงินส่วนตัวมาใช้ก่อน
2. ในช่วงนี้เป็นฤดูทำนาของเกษตรกรจึงทำให้มีผู้มาร่วมประชุมน้อย
แนวทางแก้ไข : 1. ติดตามเพื่อให้ได้งบประมาณมาดำเนินโครงการ
2. ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=926]   วันที่รายงาน  [1/7/2557]
ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2557
กิจกรรม
1. ประสานงานการจัดอบรม
2. ตรวจสภาพพื้นที่
3. ประเมินงบประมาณค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วม
1) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
2) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
3) หัวหน้าผู้ประสานงานเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
4) กลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วฯ

ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2557
กิจกรรม
1. ประชุมเตรียมความพร้อม
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม
1) หัวหน้าผู้ประสานงานเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผู้ใหญ่บ้าน 6 หมู่บ้าน
3) หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วฯ

ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2557
กิจกรรม
1. พบสมาชิกกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วฯ หมู่บ้านแม่ข่าย
2. พบกลุ่มแม่บ้านลูกข่ายจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน
ผู้เข้าร่วม
1. สมาชิกกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วฯ หมู่บ้านแม่ข่าย
2. กลุ่มแม่บ้านลูกข่ายจำนวน 5 หมู่บ้าน
ค่าใช้จ่าย : 85,000
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค : 1. ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาใช้ได้ ต้องใช้เงินสำรอง เนื่องจากระเบียบเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยจึงต้องสำรองเงินส่วนตัวมาใช้ก่อน
2. ในช่วงนี้เป็นฤดูทำนาของเกษตรกรจึงทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย
แนวทางแก้ไข : 1. ติดตามเพื่อให้ได้งบประมาณมาดำเนินโครงการ
2. ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000||250,0002015581413291.pdf2016127113471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง panaratana@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates