หมู่บ้านกล้วยปลอดภัย ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด หมู่ที่ 5

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|177,900||177,9002022330112161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4733]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

3 มีนาคม 2565 ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานเทศมนตรีตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nomjit.s@rmutp.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates