การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IOT และจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านเดิมบาง วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ตำบลเดิมบาง และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไทยเท่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|173,600||173,60020223281652241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง voravit.kos@kmutt.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates