หมู่บ้านทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการผลไม้บ้านห้วยไทร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|184,800|100,000|84,800
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4768]   วันที่รายงาน  [23/6/2565]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ลงพื้นที่หมู่บ้านทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดทำ โดยมีนายอภิรักษ์ ดอกจันทร์ เป็นประธานกลุ่ม ร่วมกับ นางสาวศิวพร ทองแท้ เกษตรอำเภอทุ่งตะโก และสมาชิก เข้ารับฟังการพัฒนาให้มีศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการปลูกการดูแลรักษา โรค แมลงในสวนทุเรียน

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง plonjarean@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates