การพัฒนาและยกระดับสมุนไพรชุมชนด้วยระบบคุณภาพ: หม่บ้านเกษตรสมุนไพรคุณภาพบ้านเขาน้อย

ชุมชนบ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|211,600||211,600
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4744]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

- ดำเนินการยืนยันความต้องการกับพื้นที่ และปรับแก้ข้อเสนอโครงการ ฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

- อยู่ระหว่างการดำเนินการโอน งปม. ส่งผลให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง athip.s@psu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates