เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดีของกลุ่มเกษตรกร อ.ระโนด จ.สงขลา

กลุ่มนาอินทรีย์ตะเครียะ 92/1 หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565315,590|148,400||148,400
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4743]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

- ดำเนินการยืนยันความต้องการกับพื้นที่ และปรับแก้ข้อเสนอโครงการ ฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

 

- อยู่ระหว่างการดำเนินการโอน งปม. ส่งผลให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pattamavadee.k@psu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates