หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก(หมู่บ้านควบคุมแมลงวันผลไม้)

ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 2 พื้นที่

  • ตำบลสอยดาว
  • ตำบลเสม็ดงาม

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553750,000|456,000|161,513|294,4872014361253411.pdf2014361258191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=22]   วันที่รายงาน  [5/7/2553]
1.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านตรอกนอง (3-4 พ.ค. 2553)
การดำเนินการ
- บรรยายให้ความรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ทำโครงการถ่ายทอดสู่เพื่อนและรุ่นน้อง
-ทำแผ่นพับการกำจัดแมลงวันผลไม้ที่ถ่ายทอดสู่ผู้ปกครอง
ผลการดำเนินงาน
-นิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในห้องวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
-แผ่นพับการกำจัดแมลงวันผลไม้ที่ถ่ายทอดสู่ผู้ปกครอง
-นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและมีทักษะเบื้องต้นในการเรียนวิทยาศาสตร์

2.การควบคุมแมลงวันผลไม้
วิธีการดำเนินการ
- สำรวจจำนวนแมลงวันผลไม้อย่างเป็นระบบ
- สำรวจพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้
- การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน เช่น การกำจัดพืชอาศัย การทำลายแหล่งขยายพันธุ์ การใช้กับดัก การปล่อยแมลที่เป็นหมัน
ผลการดำเนินงาน
- ลดจำนวนของประชากรของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ได้ประมาณ 70%
- ลดความเสียหายของผลไม้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ทางรายการ เพื่อนแก้ว ในวันที่ 31 พ.ค. 2553 เวลา 16.30 น.
ค่าใช้จ่าย : 47,168
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=142]   วันที่รายงาน  [29/10/2553]
ฝึกอบรมเรื่อง "แนวทางการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 53 ผู้เข้ารับการอบรม 127 คน ส่วนใหญ่อายุ 46-55 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้าราชการและธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่(93.75%) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ค่าใช้จ่าย 114,345 บาทค่าใช้จ่าย : 114,345
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554446,000|250,000||250,0002014361256451.pdf20143613501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555335,000|325,000|325,000|ใช้หมด2012515114221.pdf20129181415351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=369]   วันที่รายงาน  [18/9/2555]
การดำเนินงาน

ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดย
วิธีผสมผสาน ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม 2555 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน 100 คน
- ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช” แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านตริกนอง ตำบลตรองนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2555
- รับให้คำปรึกษาและการศึกษาดูงาน หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 คณะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คณะ

ผลการดำเนินงาน

การควบคุมแมลงวันผลไม้ในปี 2555 การลดลงของจำนวนแมลงวันผลไม้ที่ตำบลตรอกนองอยู่ในช่วงการติดตามประเมินผล เช่นเดียวกับการทำลายของแมลงวันผลไม้ในชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง กระท้อน แต่ ส้มจี๊ด มะไฟ เงาะ ลองกอง ไม่พบการทำลายของแมลงวันผลไม้เลย
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยวิธีผสมผสาน ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 100 คน ผลการประเมินสรุปได้ว่าการบริหารจัดการดี เนื้อหาการฝึกอบรมดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอาชีพได้
การจัดฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช” แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านตริกนอง ตำบลตรองนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2555 ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 65 คน ผลการประเมินสรุปได้ว่าการบริหารจัดการดี เนื้อหาการฝึกอบรมดี สนุกและได้ความรู้เพิ่มเติม
มีผู้มาศึกษาดูงานจำนวน 2 คณะ จำนวนกว่า 100 คน
ค่าใช้จ่าย : 325,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates