หมู่บ้านตำรับยาสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

415 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|218,300|5,000|213,300
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4734]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

-ประสานงานกับคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผู้แทนชุมชน เพื่อเตรียมการกระบวนการจัดเวทีสมาชิกชุมชน ในการสำรวจความพร้อมและความต้องการเทคโนโลยีเพิ่มเติม การวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทั้งในรูปแบบออฟไล์และออนไลน์
-การประสานงานและจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง jrungraw@wu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates