การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่บ้านสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนหมู่บ้านสันปูเลย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565243,800|155,860||155,86020223151437141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง piriyamart@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates