เมืองคองโมเดล หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ชุมชนเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|191,940||191,94020223151325111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง navarat@rmutl.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates