หมู่บ้านผลิตกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพและปลอดภัย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าดอยผาหม่น (ชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น) หมู่ที่ 15 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|194,900|40,600|154,3002022315121421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4729]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ สถาบันชาและกาแฟ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ หน่วยงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงรายเกษตรที่สูง ได้ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังวัดเชียงราย เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการ ร่วมพูดคุยและชี้แจงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าดอยผาหม่น เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหมู่บ้านผลิตกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพและปลอดภัย

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4774]   วันที่รายงาน  [1/7/2565]

                   ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.อมร  โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำทีมคณะทำงานลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าดอยผาหม่นบ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งดำเนินการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนโดยมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วม จำนวน 50 คน โดยกิจกรรมมีดังนี้

  

นายอนุรักษ์ พากเพียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำลักษณะสภาพของพื้นที่ ภูมิประเทศ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้แจ้งแผนกิจกรรมของทาหน่วยงาน ที่จะทำงานร่วมกันภายใต้โครงการดังกล่าว อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง กล่าวที่มาของโครงการแนะนำทีมวิจัย และชี้เเจงแผนการจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการหมู่บ้านผลิตกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพและปลอดภัย” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้นำทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล สำรวจแปลงปลูกกาแฟในชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบ มีส่วนร่วม PGS โดยได้เชิญวิทยากรบรรยายได้แก่ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน หัวหน้าสำนักงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งกิจกรรมเป็นการสร้างความเข้าใจของหลักการทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยได้สำรวจความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร ที่จะเริ่มจัดเตรียมแปลงของตน เพื่อที่จะวางแผนในการทำงาน และดำเนินงานได้อย่างมีเป้าหมาย โดยหัวข้อการอบรมมีดังนี้

1. การสร้างความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของ GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

2. การสร้างความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของ PGS การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PGS

3. การจัดทำแผนการผลิตฟาร์ม และการจดบันทึก

4. ความรู้เกี่ยวกับการวางผังการจัดสรรพื้นที่แปลงปลูกให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์มากที่สุด สามารถเป็นแนวทางให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำไปเป็นแนวคิด นำไปปฏิบัติใช้ในแปลงของตนเองต่อไปได้

 

  

 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ

1. เกษตรกรมีความสนใจในการจัดเตรียมพื้นที่แปลงปลูกของตน เพื่อที่จะวางแผนในการเตรียมความเข้าสู่ระบบ GAP และ เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบ มีส่วนร่วม PGS
2. เป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดความปลอดภัยและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและเกิดความเชื่อมั่น มีความมั่นใจของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน


ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

1. ในชุมชนมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องกาแฟ แต่ไม่ได้เข้ามาติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

2. เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแปลงปลูกของตน ในเรื่องโรคและศัตรูพืชในแปลงกาแฟ ทำให้ได้ผลผลิตกาแฟที่ยังไม่มีคุณภาพ

3. ปัญหาเรื่องการแปรรูปกาแฟของกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความแน่นอน

4. ปัญหาในเรื่องรายได้จากการขายผลกาแฟเชอรี่ของเกษตรกร

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 40,600
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง amorn@mfu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates