หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการผลิตน้ำผลไม้ระดับชุมชน

บ้านดอนกว้าง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554452,960|452,960||452,96020132141516291.pdf20123141717251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555405,000|150,000|42,700|107,3002013351323351.pdf201212281716171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=366]   วันที่รายงาน  [9/11/2555]
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตน้ำมะขามพร้อมปรุง และการผลิตน้ำมะขามพร้อมดื่ม พร้อมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสะบู หมู่ 5 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 21 คน 19 คนมาจาก 1 หมู่บ้านในตำบลเหมืองหม้อ 1 คนมาจาก 1 หมู่บ้านในตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร้อมพัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ 1 คน
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตน้ำมะขามพร้อมปรุง และการผลิตน้ำมะขามพร้อมดื่ม พร้อมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่แปง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 39 คน 37 คนมาจาก 1 หมู่บ้านในตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร้อมครู จาก กศน.อำเภอวังชิ้น 1คน และพัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ 1 คน
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตน้ำมะขามพร้อมปรุง และการผลิตน้ำมะขามพร้อมดื่ม พร้อมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนกว้าง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 37 คนมาจาก 2 หมู่บ้านในตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ...ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตฯเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและสามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน...........................
ผลกระทบทางสังคม...ทำให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน......
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม...ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในอาคารบ้านเรือนและชุมชนให้สะอาดถูกหลักอนามัย
ค่าใช้จ่าย : 42,700
จำนวนผู้รับบริการ : 37
ปัญหาอุปสรรค : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยียังขาดความรู้ในการบริหารจัดการและกลยุทธในการขายและการตลาดเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายสร้างรายได้ในเชิงธุรกิจ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129111249411.pdf

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates