หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP วังหงส์

หมู่ 4 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|177,300|21,600|155,7002022315121431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4725]   วันที่รายงาน  [4/4/2565]

ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการหมู่บ้านจิ้งหรีด GAP วังหงส์ หมู่ 4 ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ แล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้าพร้อมด้วย คุณจุฬาลักษณ์ เครื่องดี จึงขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ในการนี้ข้าพเจ้าจะเดินทางโดยพาหนะ รถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กท 8298 ลำปาง ในวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-16.00 น. เดินทางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ถึง ศาลาประชุมเอนกประสงค์ประจำหมู่ที่ 4 ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่

การบรรยายการเลี้ยงจิ้งหรีดการบรรยายเลี้ยงจิ้งหรีดการบรรยายการเลี้ยงจิ้งหรีด

โดยมีกำหนดการ

กำหนดการ

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด”

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 

ณ ศาลาประชุมเอนกประสงค์ประจำหมู่ที่ 4 ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่

.........................................................................................................................................................

วันที่ 3 เมษายน  2565

เวลา 8.30 – 9.00 น.                ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เวลา 9.00 - 12.00 น.               การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบทั่วไป

                                        โดย ผศ.ดร. ฑีฆา โยธาภักดี, คุณจุฬาลักษณ์ เครื่องดี

เวลา 12.00 - 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00น.              การอธิบายวัสดุอุปกรณ์และอาหาร ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

                                        โดย ผศ.ดร. ฑีฆา โยธาภักดี, คุณจุฬาลักษณ์ เครื่องดี

 

หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม รับประทานระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งช่วงเช้า และ บ่าย

ค่าใช้จ่าย : 6,150
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4765]   วันที่รายงาน  [19/6/2565]

การดำเนินกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาฟาร์มการผลิตจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP  ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดีพร้อมด้วย ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงส์ ดร. เกศินี วีรศิลป์  และดร. น้ำฝน รักประยูร จึงขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งชาวบ้านตำบลวังหงส์จำนวน 16 คน เพื่อไปดูการพัฒนาฟาร์มการผลิตจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP ในเกษตรกรตัวอย่างจำนวน 2 แห่ง ในตำบลแม่ยางตาล และตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

สถานที่ 1 คือ นางจันทร์เพ็ญ บุญมี ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 3 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยง การทำระบบฟาร์มแบบเลี้ยงในบ้าน ซึ่งชาวบ้านวังหงส์ที่มีความสนใจ ได้มีการสอบถาม หาคำตอบ เพื่อเตรียมการเลี้ยงในอนาคต เนื่องจากจิ้งหรีดแต่ละพันธุ์ มีความแตกต่างกันเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดเรียนรู้การวางไข่และเก็บไข่จิ้งหรีด

เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด2เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด3จิ้งหรีด1จิ้งหรีด2

สถานที่ 2 คือ นายจิรพัฒน์ แจ่มรัตนโสภิณ ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP ระบบโรงเรือนที่ได้มาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด1ระบบโรงเรือนที่ได้มาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด2ระบบโรงเรือนที่ได้มาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด3ผลผลิตจิ้งหรีด1ผลผลิตจิ้งหรีด2รายชื่อ1รายชื่อ2

สรุปจากผลการไปดูงาน
1. ชาวบ้านมีผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงจิ้งหรีดจำนวน 10 ราย จากทั้งหมด 18 ราย

2. การทำลังเลี้ยง ในปีแรกตกลงกันว่าจะทำเป็นกรงแบบฟิวเจอร์บอร์ดติดกับโครงไม้ ตามแบบฟาร์มที่ 1 เนื่องจากชาวบ้านยังไม่เคยเลี้ยง เลยอยากทดลองเลี้ยงกันก่อน 

3. พันธุ์ที่อยากเลี้ยงมี 2 พันธุ์คือ สะดิ้งและทองดำทองแดง 

4. การเลี้ยงจำนวน 2 ลัง/คนๆ  ลังละสายพันธุ์ เพื่อทดลองการเลี้ยง และเป็นการกันความเสี่ยงของตลาดผลผลิตจิ้งหรีดในอนาคตด้วย เผื่อผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย

5. ได้ทำการจัดตั้งกลุ่มสำหรับผู้ที่สนใจการเลี้ยง 10 คนและอาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อการช่วยให้คำปรึกษา และการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

6. ผู้ที่สนใจแต่ยังมีความลังเลที่จะทำหรือไม่จำนวน 8 คน ที่ขอดูเพื่อนๆ ทำไปก่อน อาจจะมีการเข้าร่วมในปีที่ 2 ให้เพื่อนในกลุ่มนำร่องไปก่อน จำนวนที่เหลือ เราก่อจะให้เขามาเรียนรู้ทุกครั้งที่เราเข้าพื้นที่ไปให้ความรู้ 

งานที่จะดำเนินถัดไปคือ

1. การเตรียมพันธุ์

2. การเตรียมลังสำหรับเลี้ยง

3. การบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเป็นระบบในการจัดการในอนาคตสำหรับการเตรียมความพร้อมเป็นหมู่บ้านจิ้งหรีด GAP

ค่าใช้จ่าย : 15,450
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง teekasom@gmail.com, teeka@mju.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates