หมู่บ้านนวัตกรรมสร้างอาชีพ ต. อ่าวใหญ่

ชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565900,000|203,100||203,10020223151046341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง tawattana@hotmail.com tawattana@rmutt.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates