หมู่บ้านสมุนไพรภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยบ้านหนองจิก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มวิสหกิจชุมชนแพทย์แผนไทย บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|209,900||209,900
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง manit_pol@nstru.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates