หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านบุ่งเข้

ชุมชนบ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งเข้

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|150,000||150,00020223141131541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง yoggbp@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates