โครงการจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565400,000|173,200||173,20020223141120351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง c.noysang@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates