การพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส อ่างทอง หมู่บ้านบ้านทองคลึม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565900,000|243,650||243,650202242814611.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง athinova6@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates