ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ เปิดตลาดปทุม

หมู่ที่ 4 - 5

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565950,000|198,300||198,30020223812841.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง y.supannika@gmail.com supannika@rmutt.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates