หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้

บ้านคลองใหญ่ใต้ ม.3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 2 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน
  • กลุ่มเกษตรกรตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|14,202|185,7982013215956131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=111]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 14,202
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010930171311.pdf
2554265,200|242,900||242,9002013215957231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|350,000|ใช้หมด2012517924521.pdf20132211255531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=334]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร นายอารีย์ เหยะหมัน วันที่ 29 มี.ค.55 จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมไพรวัลย์รีสอร์ท จ.พัทลุง
2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 6 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 15 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 5 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 80,855
จำนวนผู้รับบริการ : 106
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=439]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 11 คน |การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 11 คน |การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 11 คน |การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 4 คน |การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 12 คน |การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 4 คน ค่าใช้จ่าย : 269,145
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556386,600|320,000|315,450|4,55020131251155571.pdf20131219169121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=588]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181439571.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=810]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมเพิ่มศักยภาพ
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช/30-พ.ค.-56

อบรมเทคโนโลยี
-การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/กลุ่มเกษตรกร ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง/20-มิ.ย.-56
-การเขี่ยเชื้อเห็ด/กลุ่มเกษตรกร ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง/20-มิ.ย.-56

อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง /26-มิ.ย.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร อ.ควนเนียง จ.สงขลา/10-ก.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 315,450
จำนวนผู้รับบริการ : 289
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates