หมู่บ้านสมุนไพรบ้านโคกกลาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

กลุ่มสมุนไพรบ้านโคกกลาง หมี่ 3 และหมู่ 12 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|169,900||169,9002022371338121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4761]   วันที่รายงาน  [21/4/2565]

การประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ ประชุมร่วมกับนายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ และกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เพื่อหารือความร่วมมือและรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการ นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาตามประเด็นความต้องการของหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 

การประชุมเวทีกลุ่มเฉพาะ/เวทีเสวนา
การประชุมเวทีกลุ่มเฉพาะ/เวทีเสวนา โดยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ ประชุมร่วมกับ นายบุดดา คำสา ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านโคกกลาง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรบ้านโคกกลาง หมู่ 3 และ หมู่ 12 เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการจากเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตามประเด็นความต้องการของกลุ่มสมุนไพรบ้าน โคกกลาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้

ผลการดำเนินงาน

แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป
กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร
- ดำเนินการโดยวิธีการการบรรยายและลงมือปฏิบัติ แนวทางการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร
เป้าประสงค์
- สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถรับองค์ความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จำนวนผู้รับบริการ : 50 คน

ปัญหา / อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข : วางแผนการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ในระหว่างที่รอให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น และเมื่อสามารถลงพื้นที่ได้จะดำเนินตามแผนการที่ได้วางแผนไว้
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chkanlayani@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates