นครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสตรีบ้านคึม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|142,660|112,920|29,7402022371331491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4722]   วันที่รายงาน  [30/3/2565]

การประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการโดยการแจกแจงกิจกรรมโครงการและการกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลักตามความเชี่ยวชาญ

  

การลงชุมชนเพื่อประเมินกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนโดยได้ประสานงานผ่านผู้นำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้คณะทำงานจำนวน 5 ท่าน มีการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง เมื่อผลเป็นลบแล้วส่งผลการตรวจให้กับผู้นำชุมชนทราบ และลงพื้นที่ตามแผนการนัดหมาย โดยได้สำรวจกกไหลในพื้นที่ในปัจจุบัน สำรวจกลุ่มการทอเสื่อ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

  

  

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 9
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4772]   วันที่รายงาน  [28/6/2565]

รายงานผลการดำเนินโครงการ :

 การดำเนินโครงการ ดังนี้

1.การประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ โดยการแจกแจงกิจกรรมโครงการและการกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลักตามความเชี่ยวชาญ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

2. ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเส้นใยทอเสื่อที่มีคุณภาพ ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาวัดป่าสามัคคีธรรมบ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งผู้เข้าร่วมจะอบรมกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเส้นใยทอเสื่อที่มีคุณภาพ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้

1.เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยที่ใช้ในการทอที่มีคุณภาพ การคัดเลือกต้นพันธุ์ที่เหมาะสมกับการทอเสื่อ

2.เทคโนโลยีการขยายพันธุ์สู่พืชเศรษฐกิจชุมชน

3.เทคโนโลยีการจักหรือการกรีดให้ได้มาตรฐาน

                         4.เทคโนโลยีการย้อมสีที่มีมาตรฐาน

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 112,920
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง dutsadee.si@rmuti.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates