หมู่บ้านการพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกกลุ่มที่ 04 ตองโขบ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ซึ่ง ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|225,770|170,000|55,7702022315143531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4735]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการพัฒนาและยกระดบั ธุรกิจการเลี้ยงขุนเพื่อเพิ่ม รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ

ณ บ้านลาดดู่โคก ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

กิจกรรมที่ดำเนินการ การผลิตอาหารโคขุน การจัดการฟาร์ม การจัดทำบัญญชรฟาร์ม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวนำโดยหัวหน้าโครงกาาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืงฤิธิ์ หาญมนตรี และคณะ

ค่าใช้จ่าย : 160,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4754]   วันที่รายงาน  [18/4/2565]

โครงการหมู่บ้านการพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ บ้านลาดดู่โคก ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

กิจกรรมที่ดำเนินการ การผลิตอาหารโคขุน  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวนำโดยหัวหน้าโครงกาาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืงฤิธิ์ หาญมนตรี และคณะ

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง h.rueangrit@gmail.co ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates