หมู่บ้านครามครบวงจรบ้านตอเรือ

"บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ สมาชิกในชุมชนบ้านตอเรือที่ปลูกคราม/ผลิตเนื้อคราม/ทอผ้าคราม/จ าหน่ายผ้าคราม/ แปรรูปผ้า คราม "

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|218,800|3,000|215,800202237953551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4727]   วันที่รายงาน  [4/4/2565]

โครงการหมู่บ้านครมครบวงบ้านตอเรือ อยู่ในช่วงการวางแผนการดำเนินงานเตรียมเอกสารความรู้และการดำเนินโครงการตามแผน เนื่องจากสถานโควิด 19 และพึ่งได้รับการโอนงบประมาณสนับสนุน จึงวางแผนดำเนินโครงการในช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง "poddamadilck@gmail.com/ yuphin666@gmail.com" ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates