การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมบริโภคของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง จังหวัดนครพนม สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารยุคไทยแลนด์ ๔.๐

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนครพนม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|212,100|100,000|112,10020223181047411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4752]   วันที่รายงาน  [7/4/2565]
รายงานความก้าวหน้า ไตรมาส 2 
 
หัวข้อ :การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมบริโภคของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง จังหวัดนครพนม สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารยุคไทยแลนด์ 4.0
กลุ่มเป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
 
1 วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
                    จากการให้คำปรึกษาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าพบว่า การเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวจี่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ โดยการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่จากข้าว ข้อมูลทางด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าว ปี 2563 พบว่า ข้าวเหนียวมีมูลค่า 58 ล้านดอลลาร์ เส้นก๋วยเตี๋ยวมีมูลค่า 36 ล้านดอลลาร์ และขนมขบเคี้ยวมีมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ (www.bltbangkok.com) จะเห็นได้ว่าการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวมีช่องทางต่อยอดไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แนวคิดในการพัฒนาคือข้าวจี่ ที่ใช้วัตถุดิบหลักคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice berry rice) ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ ในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่มีแอนโทไซยานิน(Anthocyanin) ในระดับความเข้มข้น 15.7 มก./100กรัม รำข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีค่า ORAC ถึง 400 Trolox eq./g งานวิจัยล่าสุดพบว่าในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง Lupeol และสารอื่นๆ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการสกัด นับเป็นครั้งแรกที่มีรายงานการค้นพบ Lupeol ในข้าว ในส่วนของน้ำมันรำข้าวบีบเย็น เมื่อเทียบกับน้ำมันงาแบบหีบเย็น มี beta-carotene อยู่ถึง 23 μg/g และ lutein 14-15μg/g (ไม่มีในน้ำมันงา) พร้อมทั้ง gamma-oryzanol 135 μg/g โดยมีค่า ORAC อยู่ที่ 215 μmol Trolox/g (https://dna.kps.ku.ac.th) จะเห็นได้ว่าแนวคิดทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์คือลูกค้าเก่า และลูกค้าหน้าใหม่ที่แวะผ่านซื้อสินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปบริเวณจุดจำหน่ายของวิสาหกิจ บริเวณพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนคนรพม ซึ่งรวมกับองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) โดยจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของฝากประจำท้องถิ่นในราคาที่เหมาะสม
 
 
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แก่กลุ่มเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน (Q1)
       ดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยการบรรยายและสำรวจประเมินคะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (50คน) โดยให้ความรู้ด้านการพัฒนาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมทั้งแนวทางส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้าใจและสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ สร้างช่องทางหารายได้ให้แก่กลุ่ม โดยมีคะแนนประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามดังนี้
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนความพึงพอใจในการรับองค์ความรู้ารส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แก่กลุ่มเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
__________________________________________________________________
รายละเอียด                                                                                                        คะแนน (n=50)
__________________________________________________________________
 
1. ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการของกลุ่มฯ                4.6
2. ทักษะ ความรู้ ความสามารถของวิทยากร                                                            4.5
3. ความตั้งใจและการเอาใจใส่ในของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มฯ             4.7
4. ความเหมาะสมของการให้ความรู้แก่กลุ่มฯ                                                           4.4
5.ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบรรยาย                                              4.0
 
 
_________________________________________________________________
 
 ตารางที่ 2 แบบประเมินผลลัพธ์ในการรับองค์ความรู้ารส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แก่กลุ่มเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
__________________________________________________________________
รายละเอียด                                                                                                        คะแนน (n=50)
__________________________________________________________________
 
ส่วนที่ 1  เนื้อหาความรู้
  1. ท่านมีความรู้ก่อนเข้าอบรมอยู่ในระดับใด                                                             2.0
  2. ท่านมีความรู้หลังเข้าอบรมอยู่ในระดับใด                                                             5.0
ส่วนที่ 2  การนำไปใช้ประโยชน์ 
  1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต                                                                      4.8
  2. การสร้างโอกาสทางการตลาด                                                                            5.0
  3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า                                                                     4.5
4.การให้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ส่วนที่ 3  ผลกระทบ 
  1. การนำไปใช้ประโยชน์                                                                                       5.0
  2. การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มฯ                                                                           4.8
  3. ความคุ้มค่าในการลงทุน                                                                                    4.7
 
 
_________________________________________________________________
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวจี่ไรซ์เบอร์รี่พร้อมทานบรรจุถุงรีทอร์ชเพาซ์(Q2)
 
ผลิตภัณฑ์ข้าวจี่ไรซ์เบอร์รี่พร้อมทาน
ขั้นตอนการผลิตเริ่มนำข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวเหนียวกข. 6 ผสมกันอัตราส่วน 1:1 จากนั้นนำไปหุงให้ข้างสุก แล้วนำมาขึ้นรูปด้วยแบบพิมพ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. จากนั้นนำไปย่างบนเตาให้ความร้อนด้วยไฟปานกลางจนข้าวจี่มีกลิ่นหอม เตรียมส่วนผสมได้แก่ไข่ไก่ เบอร์ 2 ซอสปรุงรสโชยุ และเกลือเล็กน้อยผสมให้เข้ากัน นำส่วนผสมที่ได้เตรียมไว้และนำก้อนข้าวจี่ที่เตรียมไว้แช่ลงไปและคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำมาย่างบนเตาให้ความร้อนอีกครั้งจนกระทั่งสุกทั้งสอง (รูปที่ 1)ด้านของชิ้นข้าวจี่นำข้าวจี่ที่ปรุงสำเร็จแล้วมาบรรจุถุงรีทอร์ชเพาซ์ขนาด 10x15 ซม. จากนั้นนำไปปิดผนึกด้วยความร้อนและไล่อากาศด้วยเครื่องปิดสุญญากาศ ก่อนจะนำไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 118oซ นาน 15นาที จากนั้นลดอุณหภูมิโดยการเป่าด้วยลมและทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 2)
 
รูปที่ 1  กระบวนการผลิตข้าวจี่ไรซ์เบอร์รี่แบบดั้งเดิมของวิสาหกิจฯ
 
รูปที่ 2  กระบวนการผลิตข้าวจี่ไรซ์เบอร์รี่พร้อมทานด้วยเทคโนโลยีรีทอรช์เพาซ์
 
 
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวจี่ไรซ์เบอร์รี่พร้อมทาน
ข้าวจี่ไรซ์เบอร์รี่ ราคาต้นทุนต่อชิ้น = 5.0 บาท
ถุงรีทอร์ชเพาช์ขนาด 10x15 ซม. = 3.5 บาท
ถุงอะลูมิเนียมฟอยด์ 14x20 ซม. = 3.4 บาท
ค่าวัสดุพิมพ์ฉลากต้นแบบ = 3.1 บาท
ต้นทุนการผลิตต่อชิ้น = 15.0 บาท
กำหนดราคาขายบรรจุ 2 ชิ้นต่อถุง = 59.0 บาท
กำไร = 29 บาท/ถุง
 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่มีอัตลักษณ์ชุมชนในการผลิตเชิงพาณิชย์(Q2)
 
การพัฒนาแนวคิดต้นแบบเบื้องต้นของบรรจุภัณฑ์ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน โดยการทำการเก็บข้อมูลผ่านระบบ online และนำแนวคิดมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบก่อนมีการนำไปปรับปรุงและนำไปจัดพิมพ์และผลิตจริงเพื่อการจำหน่ายใน้เชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
รูปที่ 3 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวจี่ไรว์เบอร์รี่พร้อมทาน 
 
รูปที่ 4 รูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการนำเสนอไอเดียผลิตภัณฑ์
 
 
สรุปความก้าวหน้าไตรมาสที่ 2 
   
  กลุ่มวิสาหกิจได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แก่กลุ่มเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน โดยมีคะแนนหลังได้รับการอบรมมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  นอกจากนี้การนำแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจา่กข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภํณฑ์ข้าวจี่พร้อมทานด้วยเทคนิคการแปรรูปด้วยรีทอร์ชเพาซ์  โดยการผลิตมีต้นทุนในการผลิตึคุ้มค่าพอต่อการลงทุนและการพัฒนาด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
 1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้เกิดความล่าช้าในเก็บข้อมูลสำรวจ
 2. การผลิตข้าวจี่ไรซ์เบอร์รี่เป็นการผลิตด้วยการผลิตมือ (Hand made) ยังไม่มีเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการผลิตทำให้ปริมาณการผลิตต่อวันทัจำนวนจำกัด รวมทั้งปัญหาเรื่องแรงงานและอุปกรณ์การผลิต
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่รอดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 

กิจกรรมที่ 4 การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(Q3)

กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนให้มีกลไกในการขับเคลื่อนสู่ยุคอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ 4.0(Q4)

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง treevatakit@npu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates