หนองแสงซุปเปอร์ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้พื้นถิ่นตามอัตลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

"พื้นที่ดำเนินการของโครงการนี้ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคู ไชย บ้านไชยทอง บ้านโสกยาง ในพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่นต าบล หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม"

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|200,400||200,400
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง surasak.kk@msu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates