หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวโคก

บ้านบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 5 พื้นที่

  • บ้านหนองสิม ม.9 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 46 คน
  • บ้านดอนกลาง ม.1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 29 คน
  • บ้านโนนชมพู ม.13 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 27 คน
  • บ้านดงชมภู ม.7 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 56 คน
  • บ้านนาอ่าง ม.5 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 52 คน

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,749|192,2512013215955281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=110]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,749
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010930170161.pdf
2554|174,200||174,200201238947481.pdf201238947201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|350,000|ใช้หมด2012516955241.pdf20131311530251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=333]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร นายนิวาส วิโย วันที่ 3 เม.ย.55 จำนวน 90 คน อบต. ณ อบต.โพธิ์หมากแข้ง และอบรมการจัดทำบัญชีโรงปุ๋ย วันที่ 25-26 เม.ย.55 ณ จ.อุดรธานี กับจ.ขอนแก่น จำนวน 86 คน และ วันที่ 6 มิ.ย.55 ณ จ.สกลนคร จำนวน 35 คน
2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 8 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 14 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 4 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 231,815
จำนวนผู้รับบริการ : 235
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=431]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ โดยรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ วันที่ 20-Aug-55 จำนวน 10 คน
|การเลี้ยงไก่ไข่ นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน
|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากรณ์ สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน
|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน
|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 12-Sep-55 จำนวน 6 คน
|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 6 คน
|การแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 2 คน
ค่าใช้จ่าย : 118,185
จำนวนผู้รับบริการ : 277
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556386,600|320,000|219,927|100,07320131251155341.pdf20131219168291.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=582]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181435231.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=817]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
อบรมเทคโนโลยี
-วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น/8-ม.ค.-2556
-ก๊าซชีวภาพ/ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ/22-เม.ย.-56
-เมล็ดพันธุ์ข้าว/ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ/30-ก.ค.-56

อบรมลูกข่าย
-อบรมเพิ่มศักยภาพ/โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ/23-24-เม.ย.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/สนง.เกษตรอำเภอเซกา จ.บึงกาฬ /4-มิ.ย.-56

ค่าใช้จ่าย : 219,927
จำนวนผู้รับบริการ : 200
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates