หมู่บ้านเตยปาหนัน

33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565278,900|219,800|219,800|ใช้หมด
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4730]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อม ประสานงานของผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน และผู้นำชุมชม

          1) ศึกษาข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลพื้นฐาน และบริบทของชุมชน

          2) ศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจักสานเตยปาหนัน

          3)สำรวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

          4)จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4769]   วันที่รายงาน  [23/6/2565]

หมู่บ้านจักสานเตยปาหนันเพื่อส่งเสริม  การท่องเที่ยวชุมชน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นใยเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากจากเตยปาหนัน                         

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลเส้นใยจากเตยปาหนันเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์                        

3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน                         

4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานเตยปาหนันเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน

  กิจกรรม

การเตรียมความพร้อม ประสานงานของผู้สนใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนและผู้นำชุมชม

อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นใยเตยปาหนัน 

 

ทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน

 

อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาสภาพผลิตภัณฑ์เตยปาหนันด้วยโอโซน 

รวมภาพวันปิดโครงการ ส่งมอบอุปกร์ทั้ง 3 กิจกรรมให้กลุ่มจักสานเตยปาหนัน

 

 

ค่าใช้จ่าย : 209,800
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4770]   วันที่รายงาน  [23/6/2565]

 กิจกรรม

1.การเตรียมความพร้อม ประสานงานของผู้สนใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนและผู้นำชุมชม 

2.อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นใยเตยปาหนัน 

ชุมชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีการย้อมสีเส้นใยเตยปาหนันจากสีสังเคราะห์หรือสีเคมี เป็นสีที่มีความบริสุทธิ์ สามารถนำสีมาผสมให้ได้สีตามที่ต้องการและปรับระดับความเข้มของสีได้ วิธีการย้อมทำได้ง่ายและสะดวก   สีที่ย้อมได้จะมีความสดสวยและมีความทนทานของสี สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันและลวดลายที่สวยงามมากขึ้น

3.อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลเส้นใยเตยปาหนันด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

ชุมชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีการดูแลเส้นใยเตยปาหนันด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ คือการตากแห้งบวกกับการอบแห้งไปพร้อมๆ กัน ในระบบปิด ช่วยให้เวลาในการตากแห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงแดดหรือแสงอาทิตย์ ให้เร็วขึ้นกว่าการตากแดดโดยตรงแบบทั่วๆ ไป ช่วยแก้ปัญหาเวลาฝนตกแล้วจะเก็บเส้นใยเตยปาหนันที่ตากไว้ไม่ทัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบไม่แห้ง และเกิดความเสียหายได้ การพัฒนาการอบแห้งโดยใช้ตู้อบแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาทดแทนความร้อนจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า ยังเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นความสิ้นเปลืองพลังงาน และค่าใช้จ่ายนับเป็นต้นทุนการผลิต

4.อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาสภาพผลิตภัณฑ์เตยปาหนันด้วยโอโซน 

ชุมชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเก็บรักษาสภาพผลิตภัณฑ์เตยปาหนันด้วยโอโซน หลอดโอโซนเป็นก๊าซธรรมชาติที่ปราศจากสีและมีพลังงานในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูง โดยไม่เหลือสารพิษตกค้างใด ๆ โอโซนยังมีฤทธิ์ทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัสได้  ลดปัญหาความอับชื้นและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จักสานให้นานขึ้น

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nootchanate.k@rmutsv.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates