หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง

หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|222,850|182,850|40,0002021830159321.pdf202112281453481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4219]   วันที่รายงาน  [1/4/2564]

2. ร่วมโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCl)

21 มกราคม 64 ที่ผ่านมา

ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์ขนิษฐา พันชูกลาง และอาจารย์สิริชนก อินทะสุวรรณ์ ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจกับชุมชนเพื่อดำเนินงานโครงการ บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง ณ พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4342]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

3. ร่วมโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCl)
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวพื้นเมืองทุ่งหวัง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2564 ทีมงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากแปลงนาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้จำนวนทั้งหมด 16 สายพันธุ์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4405]   วันที่รายงาน  [3/9/2564]

4. ร่วมวางแผนปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ณ พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 กันยายน 2564

ทางผุ้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน และผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ร่วมวางแผนปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เก็บรวบรวมได้และคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมเพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง ณ พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4621]   วันที่รายงาน  [17/11/2564]

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

คณะทำงานโครงการบ่มเพาะหมุบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าวพื้นเมือง ตำบลทุ่งหวัง จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่พัฒนาการผลิตเมล็ตพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์คุณภาพดี ณ เกษตรกรในชุมชน หมู่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามกิจกรรมที่ 1 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยมีวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ภรทิพย์ นิลมณี อาจารย์สิริชนก อินทะสุวรรณ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.กัญญณัช ศิริธัญญานักวิจัยอิสระ ร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตเมล็ตพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์คุณภาพดีและสามารถสร้างช่องทางการตลาดข้าวพื้นเมือง

ค่าใช้จ่าย : 32,200
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4622]   วันที่รายงาน  [17/11/2564]

วันที่12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 


คณะทำงานโครงการบ่มเพาะหมุบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าวพื้นเมือง ตำบลทุ่งหวัง จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่พัฒนาการผลิตเมล็ตพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์คุณภาพดี ณ เกษตรกรในชุมชน หมู่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยการฝึกอบรมเตรียมต้นกล้าจากแปลงตกกล้าที่เพาะกล้าแบบวางรวง และการปักดำแบบรวงต่อแถวในแปลงนาผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยมีวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ภรทิพย์ นิลมณี อาจารย์สิริชนก อินทะสุวรรณ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.กัญญณัช ศิริธัญญานักวิจัยอิสระ ร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตเมล็ตพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์คุณภาพดีและสามารถสร้างช่องทางการตลาดข้าวพื้นเมือง 

ค่าใช้จ่าย : 37,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4628]   วันที่รายงาน  [7/12/2564]

วันที่ 3 ธันวาคม 64 ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าวพื้นเมือง ตำบลทุ่งหวัง จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นกล้าที่อายุ 45 วัน หลังจากการปักดำแบบรวงต่อแถวในแปลงนา ณ เกษตรกรในชุมชน หมู่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4631]   วันที่รายงาน  [14/12/2564]

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
คณะทำงานโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าวพื้นเมือง ตำบลทุ่งหวัง จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พัฒนาเกษตรในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์คุณภาพดี ณ เกษตรกรในชุมชน หมู่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวพองปรุงรสพร้อมฉลากและบรรจุภัณฑ์ โดยมีวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมือง การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวพื้นเมือง 

ค่าใช้จ่าย : 38,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4637]   วันที่รายงาน  [24/12/2564]

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

คณะทำงานโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าวพื้นเมือง ตำบลทุ่งหวัง จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ณ เกษตรกรในชุมชน หมู่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามกิจกรรมที่ 5 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยนหัวข้อต้นทุนการผลิตข้าวพื้นเมือง โดยมีวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผศ.ภรทิพย์ นิลมณี และอาจารย์สิริชนก อินทะสุวรรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ค่าใช้จ่าย : 4,600
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4639]   วันที่รายงาน  [24/12/2564]

กิจกรรมเทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าว

-ส่งวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ข้าวพื้นเมืองจำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ข้าวมโนราห์ ข้าวแก้มหมอ ข้าวฉี่น้อย ข้าวเข็มทอง และข้าวยาเหวย โดยตรวจวิเคราะห์ผล Proximate composition, Amylose, Vitamin E,Vitamin B1, Iron และปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ 

-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าว วิทยากร ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากของข้าวบรรจุถุง 

ค่าใช้จ่าย : 71,050
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|198,770||198,770
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates