หมู่บ้านพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|204,150|204,150|ใช้หมด2021830151161.pdf202112281446571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4343]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 จังหวัดสงขลา พื้นที่ควบคุมสูงสุด ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบการได้ เบื้องต้นได้ติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการขยายพันธุ์พริกไทยสุไหงอุเปและการดูแลแปลงปลุกให้ได้มาตรฐาน 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4618]   วันที่รายงาน  [16/11/2564]

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการบ่มเพาะหมุบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัด ตามกิจกรรมที่ 1 เรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของพริกไทย โดยมีวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.จักรกิช อนันตรัณย์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผศ.ดร.ธิติมา พาณิชย์ และวิทยากรจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง นางสาวิตรี ศรีหมอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนพรัตน์ ถวิลเวทิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ​ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหอุเป​ อำเภอทุ่งหว้า​ จังหวัดสตูล

ค่าใช้จ่าย : 19,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4620]   วันที่รายงาน  [17/11/2564]

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา


ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ และ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ คณะทำงานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลและขยายพันธุ์พริกไทย ร่วมกับ ศขพ. 2 จังหวัดตรัง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการขยายพันธุ์พริกไทสุไหอุเป และยกระดับการดูแลแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน​ ลดปัญหาโรค​-แมลงเข้าทำลาย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าพริกไทยสุไหอุเปให้สูงขึ้น ตามโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพริกไทยพันธุ์สุไหอุเป​ พืชอัตลักษณ์​ อำเภอทุ่งหว้า​ จังหวัดสตูล​ ณ​ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหอุเป​ อำเภอทุ่งหว้า​ จังหวัดสตูล
 

ค่าใช้จ่าย : 39,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4627]   วันที่รายงาน  [7/12/2564]

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 📣
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ผศ.ดร. คมวิทย์ ศิริธร หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัย และคณะทำงาน ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ และ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการรักษาคุณภาพเมล็ดพริกไทย และการแปรรูปขนมพริกไทย ณ​ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหอุเป​ อำเภอทุ่งหว้า​ จังหวัดสตูลตามโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์ ตำบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ค่าใช้จ่าย : 58,800
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4636]   วันที่รายงาน  [24/12/2564]

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

คณะทำงานภายใต้โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพของพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชท้องถิ่น และพืชอัตลักษณ์ ของอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ตามกิจกรรมที่ 3 เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกไทยอย่างง่าย โดย ผศ.ดร.จักรกริช อนันตรัณย์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และผศ.ดร.ธิติมา พาณิชย์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ร่วมกับวิทยากรจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ได้แก่ นางสาวนพรัตน์ ถวิลเวทิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการย้ายเลี้ยงและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกไทยอย่งง่าย การอนุบาลเนื้อเยื่อพริกไทย และการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป​ อำเภอทุ่งหว้า​ จังหวัดสตูล

ค่าใช้จ่าย : 87,350
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง jackrit.an@skru.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates