หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี ปีที2

หมู่ที่ 7 บานทาสำเภาเหนือ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564250,000|212,500|212,500|ใช้หมด20218301039471.pdf202112281550571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4244]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]
  • ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1) การให้บริการคำปรึกษา/ข้อมูลทั้งภายในและนอกสถานที่

1)    ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษานอกสถานที่ จำนวน 6 ครั้ง

ครั้งที่ 1 แนวทางการเพิ่มมูลค่าพริกเชิงการค้า

ครั้งที่ 2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

ครั้งที่ 3 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐาน GAP

ครั้งที่ 4 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐานอินทรีย์

ครั้งที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกแบบพอกเมล็ด

     ครั้งที่ 6 การทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ยกแคร่

2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย

  ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยประสานงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่

/online/cmo/fileuser/410/files/หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี ปีที่1.pdf

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4297]   วันที่รายงาน  [3/7/2564]

กิจกรรม

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1) การให้บริการคำปรึกษา/ข้อมูลทั้งภายในและนอกสถานที่

  1. ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษานอกสถานที่ จำนวน 6 ครั้ง

ครั้งที่ 1 แนวทางการเพิ่มมูลค่าพริกเชิงการค้า

ครั้งที่ 2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

ครั้งที่ 3 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐาน GAP

ครั้งที่ 4 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐานอินทรีย์

ครั้งที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกแบบพอกเมล็ด

ครั้งที่ 6 การทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ยกแคร่

2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย

1.ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยประสานงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่

2.ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และทีมงานช่วยดำเนินในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพริก ดิน และน้ำสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณธาตุอาหาร

3) การประสานงานและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.สนับสนุนค่าตัวอยางพริกและหน้ากากอนามัย Silver Nano Mask TSU สำหรับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

2.เก็บตัวอย่างโรคพืชสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา

4) ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและคัดเลือกสายพันธุ์

1.วัดค่าสีของผลพริกสด จำแนกออกได้ 3 เกรด คือ 1(ผลสีส้ม-ขาว), 2 (ผลสีส้ม-ส้มเข้ม)และ 3 (ผลสีแดง)

2. วัดขนาดของผลพริกสด ได้แก่ ความยาวก้านผล ความยาวผล ความหนาของผล และ

3. วัดขนาด placenta(ผนังรังไข่ หรือรกพริก)ได้แก่ ความยาว placenta, ความหนา placenta

4. วัดความหนาของเปลือกผลพริก และจำนวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล

5. เตรียมตัวอย่างดินก่อนการส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร

5) ขอขึ้นทะเบียนพริกเหลืองพัทลุงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

6) ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตพริกให้ได้รับมาตรฐาน GAP

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

7) ทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

 

  • พื้นที่ดำเนินการ
  • กลุ่มองค์กรชุมชน นายนัน มุสิด บ้านเลที่ 123 หมุ่ 7 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  • แปลงเกษตรกรผู้ปลูกพริกเหลืองชัยบุรี พื้นที่หมู่ 4 และ 7 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

  • กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

จำนวน

หน่วย

1) การให้บริการคำปรึกษา/ข้อมูลทั้งภายในและนอกสถานที่

ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษานอกสถานที่ จำนวน 6 ครั้ง

ครั้งที่ 1 แนวทางการเพิ่มมูลค่าพริกเชิงการค้า

ครั้งที่ 2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

ครั้งที่ 3 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐาน GAP

ครั้งที่ 4 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐานอินทรีย์

ครั้งที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกแบบพอกเมล็ด

ครั้งที่ 6 การทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ยกแคร่

 

5

3

20

20

10

10

 

คน

คน

คน

คน

คน

คน

2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย

1) ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยประสานงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่

2) ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และทีมงานช่วยดำเนินในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพริก ดิน และน้ำสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณธาตุอาหาร

1

 

2

คน

 

คน

 

3) การประสานงานและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) สนับสนุนค่าตัวอยางพริกและหน้ากากอนามัย Silver Nano Mask TSU สำหรับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

2) เก็บตัวอย่างโรคพืชสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา

21

 

21

คน

 

คน

 

4) ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและคัดเลือกสายพันธุ์

1) วัดค่าสีของผลพริกสด จำแนกออกได้ 3 เกรด คือ 1 (ผลสีส้ม-ขาว), 2 (ผลสีส้ม-ส้มเข้ม)และ 3 (ผลสีแดง)

2)วัดขนาดของผลพริกสด ได้แก่ ความยาวก้านผล ความยาวผล ความหนาของผล และ

3)วัดขนาด placenta(ผนังรังไข่ หรือรกพริก)ได้แก่ ความยาว placenta, ความหนา placenta

4) วัดความหนาของเปลือกผลพริก และจำนวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล

5)เตรียมตัวอย่างดินก่อนการส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร

21

 

21

 

21

 

21

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง

 

  • ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่าย : 212,500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4591]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรม

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1) การให้บริการคำปรึกษา/ข้อมูลทั้งภายในและนอกสถานที่

  1. ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษานอกสถานที่ จำนวน 6 ครั้ง

ครั้งที่ 1 แนวทางการเพิ่มมูลค่าพริกเชิงการค้า

ครั้งที่ 2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

ครั้งที่ 3 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐาน GAP

ครั้งที่ 4 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐานอินทรีย์

ครั้งที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกแบบพอกเมล็ด

ครั้งที่ 6 การทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ยกแคร่

2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย

1.ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยประสานงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่

2.ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และทีมงานช่วยดำเนินในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพริก ดิน และน้ำสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณธาตุอาหาร

3) การประสานงานและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.สนับสนุนค่าตัวอยางพริกและหน้ากากอนามัย Silver Nano Mask TSU สำหรับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

2.เก็บตัวอย่างโรคพืชสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา

4) ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและคัดเลือกสายพันธุ์

1.วัดค่าสีของผลพริกสด จำแนกออกได้ 3 เกรด คือ 1(ผลสีส้ม-ขาว), 2 (ผลสีส้ม-ส้มเข้ม)และ 3 (ผลสีแดง)

2. วัดขนาดของผลพริกสด ได้แก่ ความยาวก้านผล ความยาวผล ความหนาของผล และ

3. วัดขนาด placenta(ผนังรังไข่ หรือรกพริก)ได้แก่ ความยาว placenta, ความหนา placenta

4. วัดความหนาของเปลือกผลพริก และจำนวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล

5. เตรียมตัวอย่างดินก่อนการส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร

5) ขอขึ้นทะเบียนพริกเหลืองพัทลุงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการประสานขอมูล จัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน และข้อมูลประจำพันธุ์

6) ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตพริกให้ได้รับมาตรฐาน GAP

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการยื่นคำขอให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพริกรายเก่าและรายใหม่

7) ทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP

แปลงต้นแบบการผลิตอยู่ระหว่างรอดำเนินการการวางแผนปลูกในฤดูการถัดไป ส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAPดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิต

  • กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

จำนวน

หน่วย

1) การให้บริการคำปรึกษา/ข้อมูลทั้งภายในและนอกสถานที่

ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษานอกสถานที่ จำนวน 6 ครั้ง

ครั้งที่ 1 แนวทางการเพิ่มมูลค่าพริกเชิงการค้า

ครั้งที่ 2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

ครั้งที่ 3 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐาน GAP

ครั้งที่ 4 การผลิตแปลงพริกตามมาตรฐานอินทรีย์

ครั้งที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกแบบพอกเมล็ด

ครั้งที่ 6 การทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ยกแคร่

 

5

3

20

20

10

10

 

คน

คน

คน

คน

คน

คน

2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย

1) ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยประสานงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่

2) ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และทีมงานช่วยดำเนินในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพริก ดิน และน้ำสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณธาตุอาหาร

1

 

2

คน

 

คน

 

3) การประสานงานและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) สนับสนุนค่าตัวอยางพริกและหน้ากากอนามัย Silver Nano Mask TSU สำหรับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

2) เก็บตัวอย่างโรคพืชสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา

21

 

21

คน

 

คน

 

4) ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและคัดเลือกสายพันธุ์

1) วัดค่าสีของผลพริกสด จำแนกออกได้ 3 เกรด คือ 1 (ผลสีส้ม-ขาว), 2 (ผลสีส้ม-ส้มเข้ม)และ 3 (ผลสีแดง)

2)วัดขนาดของผลพริกสด ได้แก่ ความยาวก้านผล ความยาวผล ความหนาของผล และ

3)วัดขนาด placenta(ผนังรังไข่ หรือรกพริก)ได้แก่ ความยาว placenta, ความหนา placenta

4) วัดความหนาของเปลือกผลพริก และจำนวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล

5)เตรียมตัวอย่างดินก่อนการส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร

21

 

21

 

21

 

21

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง

5) ขอขึ้นทะเบียนพริกเหลืองพัทลุงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการประสานขอมูล จัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน และข้อมูลประจำพันธุ์

1

เรื่อง

6) ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตพริกให้ได้รับมาตรฐาน GAP

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการยื่นคำขอให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพริกรายเก่าและรายใหม่

50

ราย

7) ทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP

1) แปลงต้นแบบการผลิตอยู่ระหว่างรอดำเนินการการวางแผนปลูกในฤดูการถัดไป

2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAPดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิต

- จัดอบรมการทำสารป้องกันโรคและแมลงจากยาสูบ เชื้อราเขียว และไตรโคเดอร์ม่าร์

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

ราย

 

  • ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม  2564 เนื่องจากมีการขยายโครงการ 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4656]   วันที่รายงาน  [28/12/2564]

1.ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชุมชน 

2. การจัดทำแผนด้านการตลาดวิทยาศาสตร์ให้ชุมชน 

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐาน GMP 

4. การติดตามโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|195,200|55,750|139,4502022525103811.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4753]   วันที่รายงาน  [7/4/2565]

พื้นที่ดำเนินการ
ชื่อกลุ่มเป้าหมาย เครื่องแกงบ้านท่าสำเภาเหนือ
ชื่อผู้ประสานงาน นายนัน มุสิด เบอร์โทร 0898799727
พิกัดของกลุ่มเป้าหมาย ละติจูด 7.7204171 ลองติจูด 100.1094355

แผนและผลการดำเนินงาน ปีที่ 2 (งบประมาณ 2565)

1) การให้บริการคำปรึกษา/ข้อมูลทั้งภายในและนอกสถานที่

1) ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในและนอกสถานที่ จำนวน 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 อบรมเทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์และการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
ครั้งที่ 2 อบรมการขับเคลื่อนเกษตรคุณภาพด้วยนวัตกรรม
ครั้งที่ 3 ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้กรดอะมิโนสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกต้นแบบ
ครั้งที่ 4 อบรมความรู้ด้านการผลิตพริกให้ได้รับมาตรฐาน GAP
ครั้งที่ 5 ติดตามและให้คำแนะนำปรึกษาการใช้กรดอะมิโนสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกต้นแบบ

2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย

ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยประสานงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่

3) การประสานงานและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งมอบข้อมูลการวิเคราะห์ผลของดินและน้ำ และสนับสนุนกรด อะมิโนปลาทะเล จำนวน 1 ขวด ต่อรายเกษตร สำหรับใช้ในแปลงปลูกพริก

4) ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตพริกให้ได้รับมาตรฐาน GAP

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการป้องกันศัตรูพืชด้วยวิธีปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

5) ทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

6) ฝึกอบรมทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคนิคการพอกเมล็ด

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

7) ขอใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม

อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในปีที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 55,750
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pnantiya@tsu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates