หมู่บ้านผลผลิตอินทรีย์แห่งป่าร่อน

บ้านห้วยถุน หมู่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564352,000|228,000|228,000|ใช้หมด2021830151281.pdf202112311516141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4366]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

ค่าใช้จ่าย : 96,340
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4568]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

ค่าใช้จ่าย : 110,500
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4569]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

- โครงการได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม) 2564

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4700]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

ค่าใช้จ่าย : 21,160
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565300,000|200,710||200,710
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4742]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

- ดำเนินการยืนยันความต้องการกับพื้นที่ และปรับแก้ข้อเสนอโครงการ ฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

- อยู่ระหว่างการดำเนินการโอน งปม. ส่งผลให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wigunda.r@psu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates