หมู่บ้านสมุนไพรชุมชนคลองลุ

ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|221,700|221,700|ใช้หมด20218301525431.pdf20211216211571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4242]   วันที่รายงาน  [4/4/2564]

ดำเนินการจัดอบรมเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัย การแปรรูปพืชสมุนไพรอบแห้ง ความรู้เกี่ยวกับวิธีการอบไอน้ำสมุนไพร และระบบการอบไอน้ำสมุนไพร จำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคลองลุ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และได้ร่วมลงมือฝึกปฏิบัติในการเตรียมแปลงปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เตรียมเลือกพื้นที่ในการดำเนินการจัดทำห้องอบไอน้ำสมุนไพร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4387]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

รายงานความก้าวหน้า ไตรมาส 3

 

กิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่ชุมชนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรปลอดภัย

กิจกรรมที่ 2อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

กิจกรรมที่ 3อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง

กิจกรรมที่ 4อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสำหรับการอบไอน้ำสมุนไพร

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร

จะดำเนินการจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2564 แต่ได้มีการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ มีการประชุมผู้ร่วมโครงการเพื่อชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ และเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4633]   วันที่รายงาน  [16/12/2564]

          จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการทั้ง 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง กิจกรรมที่ 3 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  กิจกรรมที่ 4 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสำหรับการอบไอน้ำสมุนไพร และกิจกรรมที่ 5 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร และมีการติดตามผลของการดำเนินโครงการ พบว่าทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ชุมชนมีการตอบรับเป็นอย่างดีและมีการต่อยอดขยายผลเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในชุมชนทำให้สมุนไพรมีมูลค่าสูงขึ้น ชุมชนมีการแปรรูปสมุนไพร เป็น ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด คือ ลูกประคบ ชาขลู่ ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล น้ำมันหอมระเหย และ สเปรย์กันยุง

          ในการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้งการจำหน่ายในชุมชน และการจำหน่ายทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในอนาคตเมื่อมีความพร้อมมากกว่านี้จะมีการพัฒนาช่องทางจำหน่ายอื่นๆ ให้กว้างขวางต่อไป

         โครงการฯ สามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน ได้ทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งบรรลุเป้าหมายของโครงการโดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์

ความเชี่ยวชาญ

1

นายโสภณ  หนูเรือง

46 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

089-9081872

การทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

2

นายเกรียงศักดิ์  วุ่นศรี

45/3 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

083-5225311

การทำเตาชีวมวล

3

นางนุชรี  อนันตพงค์

20/5ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

087-8819378

การทำผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล

4

นางสาวอรอุษา  เรืองสวัสดิ์

45/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

080-5424750

การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ

5

นางสาวพิมพกานต์  เหมือนทอง

25/1ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

087-5594314

การทำผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง

6

นางสาวรัตนา  ยั่งยืน

7/1 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

062-7927827

การทำผลิตภัณฑ์ชาขลู่

7

นางสาวสุพิศ  เทพทอง

4 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

092-6587950

การทำน้ำมันหอมระเหย

 


 

 

ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 221,700
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|181,600||181,600
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4740]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

รายงานผลการดำเนินงาน

          จากการดำเนินโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตำบลคลองลุ โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรชุมชน ได้แก่

1. การปลูกสมุนไพรพื้นบ้านใต้ร่มยางพารา โดยเริ่มจากการถ่ายทอดให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการปลูกพื้นปลอดภัย GAP

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการแปรรูปและประยุกต์ใช้สมุนไพร เช่น ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวล ห้องอบสมุนไพร เป็นต้น

3. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น การทำลูกประคบ การผลิตฟ้าทะลายโจรเป็นแคปซูล และผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย

ชุมชนได้นำองค์ความรู้จากโครงการไปขยายผล สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ชุมชนได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันในการมาช่วยกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการบันทึกแปลงปลูกเพื่อเตรียมยื่นขอจดมาตรฐานการปลูกพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAPพร้อมกับเตรียมส่งตัวอย่างฟ้าทะลายและน้ำแร่ในพื้นที่ส่งตรวจสอบคุณภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง kongsuwan9153575@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates