หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนประดู่

บ้านโนนประดู่ ม.7 ต.เชียงลือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 8 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนกุงพัฒนา ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านอุดมวัฒนา ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านด่านม่วงคำ หมู่1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
  • เกษตรกรบ้านเชียงสือน้อย หมู่2 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านปุ่งวัฒนา หมู่10 ตำบลนาตง อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรกร อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรก รอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,749|192,2512013215954571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=115]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,749
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010930174551.pdf
2554370,400|226,800||226,8002012371511251.pdf201237151151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|194,858|155,1422012516953191.pdf20131311529521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=332]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 (วิทยากรผศ.วัชรินทร์ สราวิช) วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 12 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 14 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 4 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 126,636
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=432]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ โดยรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ วันที่ 20-Aug-55 จำนวน 9 คน
|การเลี้ยงไก่ไข่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน
|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากรณ์ สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน
|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 3 คน
|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 12-Sep-55 จำนวน 6 คน
|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 3 คน
|การแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 1 คน
ค่าใช้จ่าย : 68,222
จำนวนผู้รับบริการ : 45
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556386,600|320,000|269,470|50,53020131251155141.pdf20131219167431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=599]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181448381.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=816]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
อบรมเกษตรกรบูรณาการ
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/อบต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม/23-ม.ค.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/อบต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม/24-ม.ค.-56

อบรมลูกข่าย
-อบรมเพิ่มศักยภาพ/โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ/23-24-เม.ย-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.โพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร/5-มิ.ย.-56

อบรมเทคโนโลยี
-การเลี้ยงไก่ไข่/ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร/29-ก.ค.-56
-การใช้ประโยชน์จากหมูหลุม/ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร/29-ก.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 269,470
จำนวนผู้รับบริการ : 372
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates