ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตรและการท่องเที่ยว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 (สวนมุดมุ้ง) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564380,000|213,900|238,900|-25,000202153144201.pdf202112312149151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4251]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

คณะทำงานโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตรและการท่องเที่ยว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ชี้แจงกิจกรรมโครงการ และตัวชี้วัดโครงการ พร้อมทั้งร่วมวางแผนการบูรณาการการดำเนินกิจกรรมร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ตัวแทนสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี และตัวแทนศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ต.เชิงเขา 2 อ.เมือง จ.สระบุรี การชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1

ค่าใช้จ่าย : 7,200
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4287]   วันที่รายงาน  [2/7/2564]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน ลงพื้นพูดคุยหารือ กับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 และตัวแทนเทศบาลเมืองสระบุรีที่กำหนดจุดติดตั้งระบบสมาทฟาร์ม ควบคุมการให้น้ำในโรงเรือน พร้อมทั้งพูดคุยปรับแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ณ สวดมุดมุ้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คนพูดคุยปรับแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19

ค่าใช้จ่าย : 47,200
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4288]   วันที่รายงาน  [2/7/2564]

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4575]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

ลงพื้นที่ติดตั้งระบบสมาทฟาร์มในโรงเรือนต้นแบบจำนวน 3 วัน 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สาธิตการใช้งานชุดควบคุมระบบสมาทฟาร์มเบื้องต้น

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่าย : 10,200
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4576]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

วันที่ 3 กันยายน 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลโครงการฯ วันที่ 8 กันยายน 2564

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4583]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

วันที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิถีวิทย์ 64 

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4584]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

อบรมการใช้เทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกผักปลอดภัย กิจกรรมเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดปลอดภัยและการยกระดับแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP  เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานภูมิปัญญาชุมชน ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จัดเวทีถอดบทเรียนการทำงาน เทคโนโลยี การปลูกผักปลอดภัย และระบบสมาร์ทฟาร์ม ปีที่ 1 และข้อมูลประกอบการพัฒนาแผนพัฒนาพื้นที่ปีที่ 1 ดำเนินการขอขยายเวลาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid 19 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4712]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรีบูรณาการความร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” เพื่อถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด ภูฐานให้กับผู้ร่วมการอบรม จำนวน 25 คน โดยมี รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิสนิรันดร์  ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง    ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล  และ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งลงพื้นที่       สวนมุดมุ้ง ชุมชนเชิงเขา 2  เพื่อรับฟังสภาพปัญหาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชนเชิงเขา 2  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4713]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรีบูรณาการความร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” เพื่อถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด ภูฐานให้กับผู้ร่วมการอบรม จำนวน 25 คน โดยมี รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิสนิรันดร์  ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง             ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล  และ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งลงพื้นที่       สวนมุดมุ้ง ชุมชนเชิงเขา 2  เพื่อรับฟังสภาพปัญหาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชนเชิงเขา 2  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

การลงพื้นที่เยี่ยมชมการติดตั้งโรงเรือนปลูกผัก ถอดบทเรียน รับฟังสภาพปัญหาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ โดยกลุ่มมีเป้าหมายพัฒนาเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวกับวัดเชิงเขา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4714]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี  สุวินัย โสดาเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเครือข่ายบริการวิชาการ และวิจัย และเทศบาลเมืองสระบุรี บูรณาการความร่วมมือร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4716]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “การทำสบู่สมุนไพรและทำน้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมของสมุนไพรภายในครัวเรือน” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยมี  ผศ.ดร.ชื่นสุมณ  ยิ้มถิน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และว่าที่ ร.ต.สุวินัย  โสดาเจริญ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรฝึกอบรม  วันที่ 25 ธันวาคม 2564  ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน

ค่าใช้จ่าย : 47,200
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4717]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

อบรมองค์ความรู้ เรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน GAP” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปลูกผักตามข้อกำหนด GAP แกกลุ่มผู้ปลูกผักชุมชนเชิงเขา 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง อาจารย์ประจำ       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และว่าที่ ร.ต.สุวินัย  โสดาเจริญ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    เป็นวิทยากรฝึกอบรม วันที่ 25 ธันวาคม 2564  ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน

ค่าใช้จ่าย : 51,100
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Suvinaisodajaroen@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates