โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ความงาม สุกะเวลเนส เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนเบตง

เทศบาลอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564500,000|224,400|224,400|ใช้หมด2021531411361.pdf202217958351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4328]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่1

            สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)  จึงส่งผลต่อการทำเดินโครงการฯ ซึ่งไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอาชีพการนวดเพื่อสุขภาพเทศบาลอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาได้ แต่ทั้งนี้ทางผู้รับผิดชอบโครงการและร่วมโครงการได้ดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ โดยดำเนินการประสานกับนายกเทศมนตรีเมืองเบตง และอาจารย์ซัลซาบีล สะแม สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลา เพื่อกำหนดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ทางคณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดคู่มือนวัตกรรมบริการเพื่อสุขภาพ สุกะเวลเนส และนวัตกรรมการนวดเพื่อสุขภาพสุกะเวลเนสเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายภายหลัง  

ผลการดำเนินงาน แบ่งตามกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริการสปาเพื่อสุขภาพ   

            - ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือนวัตกรรมการบริการสปาเพื่อสุขภาพ สุกะเวลเนส เพื่อดำเนินการถ่ายเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อมาก จะปรับวิธีการถ่ายทอดโดยจะใช้รูปแบบการถ่ายทอดผสมผสานระหว่างออนไลน์ และลงปฏิบัติในพื้นที่ และได้ร่วมมือกับอาจารย์ซัลซาบีล สะแมสังกัดศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลาในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนเป้าหมาย

         2. นวัตกรรมการนวดเพื่อสุขภาพ

             - ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือนวัตกรรมการนวดเพื่อสุขภาพสุกะเวลเนส เพื่อดำเนินการถ่ายเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อมาก จะปรับวิธีการถ่ายทอดโดยจะใช้รูปแบบการถ่ายทอดผสมผสานระหว่างออนไลน์ และลงปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดทำสื่อวีดีโอ นวัตกรรมการนวดเพื่อสุขภาพสุกะเวลเนส เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบในการฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพสุกะเวลเนส 

         3. นวัตกรรมการผสมผสานสมุนไพรกับน้ำมันอโรมาและการตลาดดิจิทัล

             - นวัตกรรมการผสมผสานสมุนไพรกับน้ำมันอโรมาอยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนการตลาดดิจิทัลได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจสุกะเวลเนส แอนด์ สปา

ภาพ 1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวหอมกระดังงา ประกอบด้วย 

1) ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ เนเชอรัล ชาวเวอร์ เจล

2) ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ แฮร์ รีแพร์ แชมพู

3) ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ แฮร์ รีแพร์ คอนดิชั่นเนอร์

4) ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ เพอร์เฟค สกิน โลชั่น และ

5) ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ เนเชอรัล เฟส แอนด์ บอดี้ สครับ ที่พร้อมไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 

                                                      

 

ภาพ 2  ตำราคู่มือสปาสุกะ เวลเนส (Suka Wellness) ที่รวบรวมองค์ความรู้สปาเพื่อสุขภาพความงามที่สร้างร้อยเรื่องราวในวิถีความเป็นวัฒธนธรรมภาคใต้และความเป็นมุสลิม มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านการให้บริการ การนวดสปา และการตกแต่งภายในของสถานบริการธุรกิจสปา และหลักสูตรการนวดสปาสุกะ เวลเนส จะมีเนื้อหาสาระความรู้ที่ประกอบด้วยท่าทางการนวดสุกะ เวลเนสที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4532]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

ผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

- ในช่วง วันที่ 16-20 สิ่งหาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาต้นแบบ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ เนเชอรัล ชาวเวอร์ เจล จำนวน 100 ชิ้น

2.หอมกระดังงาน ไรซ์ แฮร์ รีแพร์ แชมพู จำนวน 100 ชิ้น

3.หอมกระดังงา ไรซ์ แฮร์ รีแพร์ คอนดิชั่นเนอร์ จำนวน 100 ชิ้น

4.หอมกระดังงา ไรซ์ เพอร์เฟค สกิน โลชั่น จำนวน 100 ชิ้น

5.หอมกระดังงา ไรซ์ เนเชอรัล เฟส แอนด์ บอดี้ สครับ จำนวน 100 ชิ้น

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 65,982
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4533]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

ผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ในระหว่าง วันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 ดำเนินงานจัดทำคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปา จำนวน 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4534]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-๑๙)  ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้เดิม โครงการฯ จึงได้ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการและได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4690]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

รายงานผลการดำเนินโครงการ

การนำส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Body spa treatments and hair spa treatments ที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวหอมกระดังงา จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ เนเชอรัล ชาวเวอร์ เจล ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ แฮร์ รีแพร์ แชมพู ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ แฮร์ รีแพร์ คอนดิชั่นเนอร์ ผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ เพอร์เฟค สกิน โลชั่น และผลิตภัณฑ์หอมกระดังงา ไรซ์ เนเชอรัล เฟส แอนด์ บอดี้ สครับ พร้อมทั้งลูกประคบโดยมีการลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพการนวดเพื่อสุขภาพ เทศบาลอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 50 คน จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีได้จัดทำการประเมินความพึงพอใจจากการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Body spa treatments and hair spa treatments ที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวหอมกระดังงา และลูกประคบสมุนไพรอยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุดจากกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เป้าหมายในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ได้องค์ความรู้กระบวนการทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Body spa treatments and hair spa treatments ที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวหอมกระดังงา และลูกประคบสมุนไพร พร้อมผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจำหน่ายและทดลองตลาด ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นผลกระทบในเชิงบวก คือ 1) การสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนระดับฐานรากสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ  และส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้ 2) การส่งเสริมทำให้เกิดอาชีพใหม่ตั้งแต่ กระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เป็นต้น  3) การจัดการองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ 4) การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเพื่อได้มีกลไกและช่องทางสำหรับส่งเสริม และได้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการธุรกิจและปกป้องคุ้มครองสิทธิจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นที่เหมาะสมและทันกับการเปลี่ยนแปลง  การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเศรษฐกิจในระดับชุมชน และระดับประเทศ ผลกระทบด้านสังคมเป็นผลกระทบในเชิงบวก คือ 1) การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาธุรกิจสุขภาพ เพื่อได้มีกลไกและช่องทางสำหรับส่งเสริม และได้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการธุรกิจและปกป้องคุ้มครองสิทธิจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีภาพ ที่เหมาะสมและทันกับการเปลี่ยนแปลง 2) การมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ   การบริหารจัดการ เพื่อให้มีการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดีเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน เกิดวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนน ผลกระทบด้านสังคมเป็นผลกระทบในเชิงบวก คือการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ        ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ของชุมชนดีขึ้นในชุมชน ส่วนการประการประมาณมูลค่าทางเศรษฐที่เกินขึ้นที่ปรึกษามีแนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลโครงการโดยทำการประเมินผลจากผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Supply Side) ประเมินผลโครงการเป็น 3 ระยะคือ 1) การติดตามและประเมินผลการวิจัยก่อนดำเนินการวิจัย (Ex-ante' Evaluation)  2) การติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ (On-going Evaluation) คือระยะ 3, 6, 9 เดือนเพื่อติดตามการใช้งบประมาณ และความก้าวหน้าของผลิต และระยะ 12 เดือนเพื่อติดตามการใช้งบประมาณ และความครบถ้วนของผลผลิต และ 3) การติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ (Ex-post Evaluation) เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 3-5 ปี โดยติดตามประเมินผลผู้ได้รับประโยชน์ (Demand Side) หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ตลอดจนค้นหาต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

ค่าใช้จ่าย : 153,418
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chanai_n@rmutt.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates