การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์

บ้านตาอ็อง หมู่ 1 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564315,000|200,000|196,250|3,75020217192391.pdf202112301126181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4238]   วันที่รายงาน  [3/4/2564]

รายงานความก้าวหน้าโครงการ การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 สมาชิกโครงการได้เข้าพบกำนันเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน และพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้ผู้นำชุมชนฟัง

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เข้าสำรวจแปลงนาเกษตรกร โดยสำรวจดูแปลงนาที่มีแหล่งน้ำชลประทาน หรือบ่อน้ำ เพื่อเลือกเกษตรกรตัวอย่างที่จะทำการปลูกข้าวโพดบนคันนา ซึ่งจากการสำรวจ ได้เกษตรที่จะเข้าร่วมเป็นเกษตรกรตัวอย่าง 4 คน ได้แก่

          1. นางสาวมัลลิกา พิมพ์จันทร์

          2. นางสาวณัฐวดี ควรหาญ

          3. นางสุวรรณา ชูตาลัด และ

          4. นางสาวกานต์รวี ไชยหาญ

    

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการปลูกข้าวโพดบนคันนา ในแปลงนาของ นางสาวณัฐวดี ควรหาญ เพื่อเป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรท่านอื่น ๆ ที่มาอบรมได้ศึกษาเรียนรู้  ทำการปลูกข้าวโพดบนคันนาแบบแถวคู่ ก่อนปลูกทำการขุดหลุม จากนั้นรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กับปุ๋ยคอก แล้วหยอดเมล็ดข้าวโพดหวาน พันธุ์หวานดอกคูณ ลงไปในหลุม 2-3 เมล็ด กลบด้วยดินแล้วทำการรดน้ำให้ชุ่ม

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4315]   วันที่รายงาน  [4/7/2564]

รายงานความก้าวหน้าโครงการ การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 3

ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะผู้ดำเนินโครงการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการจัดทำแปลงตัวอย่างการผลิตข้าวโพดและการจัดการพื้นที่เพื่อสร้างรายได้โดยเกษตรกรปฏิบัติจริงภายใต้การกำกับดูแลซึ่งคณะผู้ดำเนินโครงการได้เข้าพบเกษตรกรตัวอย่าง 4 ราย ได้แก่

1. นางสาวมัลลิกา พิมพ์จันทร์

2. นางสาวณัฐวดี ควรหาญ

3. นางสุวรรณา ชูตาลัด

4. นางสาวกานต์รวี ไชยหาญ

ซึ่งได้นำแผ่นพับการปลูกข้าวโพดบนคันนา และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลงไปให้เกษตรกร 3 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาว และข้าวโพดหวาน โดยได้มีการสอนและแนะนำการปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดให้แก่เกษตรกรทั้ง 4 ราย เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 จึงยังไม่สามารถอบรมเกษตรกรได้ และช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรปลูกข้าวไปแล้ว จึงจำเป็นต้องปลูกข้าวโพดตามให้ทันกับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ทางคณะผู้ดำเนินโครงการจึงได้มีการจัดกิจกรรมการทำแปลงตัวอย่างการผลิตข้าวโพดขึ้นมาก่อนและได้กำกับติดตามดูแลให้คำแนะนำแก่เกษตรกรแบบใกล้ชิดทั้ง 4 ราย

1.การให้คำแนะนำแก่เกษตรในการปลูกข้าวโพดบนคันนา

2.เกษตรกรปลูกข้าวโพดบนคันนา

 

3.ข้าวโพดที่ปลูกบนคันนา

ค่าใช้จ่าย : 15,640
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4529]   วันที่รายงาน  [28/9/2564]

รายงานความก้าวหน้าโครงการ การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 4
ผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมการออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร
1. คณะผู้ดำเนินโครงการลงพื้นที่ จัดประชุมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตข้าวโพดปลอดภัยของชุมชน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 1. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรในฟาร์ม 2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดปลอดภัย 3.เทคโนโลยีการเตรียมและการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และสารสกัดชีวภาพจากทรัพยากรในท้องถิ่น
2. คณะผู้ดำเนินโครงการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการจัดทำแปลงตัวอย่างการผลิตข้าวโพดและการจัดการพื้นที่เพื่อสร้างรายได้โดยเกษตรกรปฏิบัติจริงภายใต้การกำกับดูแลซึ่งคณะผู้ดำเนินโครงการได้ดำเนินการเข้าพบเกษตรกรตัวอย่างทั้ง 4 ราย และติดตามงานให้คำแนะนำการปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ได้มีการสร้างไลน์กลุ่มเอาไว้เพื่อให้เกษตรกรสามารถสอบถามและปรึกษาได้ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหา


จัดอบรมหาแนวทางการผลิตและบริโภคข้าวโพดปลอดภัยในชุมชน โดยได้เรียนเชิญ นายจิรภัทร วิเศษศรี ซึ่งเป็นกำนัน และประธานโครงการนาแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข.15 ตำบลตาอ็อง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการจัดอบรมในครั้งนี้ และได้มีการประชุมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตข้าวโพดปลอดภัยของชุมชน 

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรในฟาร์ม โดยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในบริหารจัดการพื้นที่นาของตัวเองและการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดปลอดภัยเป็นการจัดการพื้นที่ปลูก ระยะปลูก ตำแหน่งที่ปลูก และการผลิตข้าวโพดในระบบปลอดภัย

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมและการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และสารสกัดชีวภาพจากทรัพยากรในท้องถิ่น โดยมีการบรรยายและให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการทำน้ำหมักจาวปลวก น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักเศษปลา สารสกัดสะเดา สาบเสื้อ เหล้าขาว และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

 

ออกติดตามให้คำแนะนำการปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาให้แก่เกษตรกรทั้ง 4 ราย อย่างใกล้ชิด

ข้าวโพดที่เกษตรกรปลูกแบบเหลื่อมกันภายในแปลงนา

ข้าวโพดที่เกษตรกรผลิตได้ และส่วนต้นที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวเกษตรกรนำไปเป็นอาหารสัตว์

เกษตรกรทั้ง 4 ราย

ค่าใช้จ่าย : 141,640
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4667]   วันที่รายงาน  [30/12/2564]

รายงานความก้าวหน้าโครงการ การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 5

ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 คณะผู้ดำเนินโครงการลงพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 1.เทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยตามความต้องการของพืช และ 2.เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการจัดการข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว

1. อบรมเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยตามความต้องการของพืช

          การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้ำและปุ๋ย ดังนั้นเกษตรต้องเข้าใจในเรื่องนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ตั้งแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูกพืช ตลอดจนธาตุอาหารที่พืชต้องการ และในการอบรมได้ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมโดยการนำดินจากแปลงของตัวเองมาวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดิน N, P, K และ pH (Soil Test Kit) และจากการวิเคราะห์แปลงของเกษตรกรของแต่ละท่าน ก็ได้มีการแนะนำการบำรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชของแต่ละแปลงซึ่งดูจากผลการวิเคราะห์ โดยเกษตรกรให้ความสนใจและใส่ใจในการได้วิเคราะห์ดินของแปลงตัวเอง

2. อบรมเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการจัดการข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว

          การปลูกพืชสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการจัดการเรื่องโรคและแมลง เพราะหนีไม่พ้นที่จะต้องเจอ และยิ่งถ้าปลูกในระบบปลอดภัยแล้วจะต้องมีวิธีการดูแลควบคุมที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและแมลง โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการสอนเกษตรกรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยในการเกิดโรคและแมลง และสอนวิธีการกำจัดโรคและแมลงแบบวิธีผสมผสานเพื่อให้พืชที่ปลูกมีความปลอดภัย ส่วนการอบรมในเรื่องเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการจัดการข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวนั้นจะเน้นการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นหลักว่าควรเก็บเกี่ยวช่วงไหน เวลาไหน และหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วควรมีวิธีปฏิบัติดูแลจัดการอย่างไรเพื่อให้เก็บรักษาผลผลิตไว้ได้นาน และในการอบรมได้ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทดสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วย

ค่าใช้จ่าย : 38,970
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wchalorcharoenying@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates